Polityka Prywatności - SHED Co-living

Polityka prywatności w języku Litewskim
Polityka prywatności w języku łotewskim
Data wejścia w życie: 1 lutego 2023 r

UAB „SHED Vilnius” i SIA „J12” („my”, „nas”, „Firma”) jest administratorem danych osobowych, które nam przekazujesz. Prowadzimy stronę internetową www.shedcoliving.com („Witryna”), aby dostarczać naszym użytkownikom („Ty” i „Twój”) informacje o naszych usługach („Usługi”).

W niniejszym dokumencie opisujemy, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane, gdy korzystasz z naszej Witryny. Korzystając z Usług, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Przetwarzając Twoje dane przestrzegamy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Należy pamiętać, że niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie Serwisu Internetowego. Niniejsza Witryna może zawierać łącza do innych witryn, które nie są przez nas obsługiwane ani kontrolowane. Łącza z tej Witryny nie oznaczają, że popieramy lub recenzujemy takie witryny osób trzecich.

I. Informacje o nas (administratorach danych):

UAB SHED Vilnius
Zarejestrowana pod numerem: 306070275
Adres: Rasu street 9, Wilno, Litwa
E-mail: [email protected]

SIA J12
Zarejestrowana pod numerem: 40203133168
Adres: Mūkusalas iela 42A, Ryga, Łotwa
E-mail: [email protected]

II. Informacja o inspektorze ochrony danych:


Nie powołuje się inspektora ochrony danych.

III. Jakie informacje zbieramy?


Gromadzimy i wykorzystujemy następujące informacje:

 1. Dane osobowe

Kiedy korzystasz z naszej Witryny, możemy zbierać pewne dane osobowe na Twój temat („Dane osobowe”), tj. gdy dobrowolnie podajesz takie informacje, np. kiedy korzystasz z naszych Usług, kontaktujesz się z nami w sprawie zapytań itp. Gdziekolwiek gromadzimy Dane Osobowe udostępniamy link do niniejszej Polityki prywatności.

 1. Dane o użytkowaniu

Możemy również gromadzić informacje, które Twoja przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Witrynę lub gdy uzyskujesz dostęp do Witryny za pomocą urządzenia mobilnego („Dane o użytkowaniu”).
Te Dane o użytkowaniu mogą zawierać informacje, takie jak adresy IP, rodzaj używanej przeglądarki i urządzenia, stronę internetową odwiedzoną przed odwiedzeniem naszych witryn oraz identyfikatory powiązane z urządzeniami.
Gdy uzyskujesz dostęp do Witryny za pomocą urządzenia mobilnego lub za jego pośrednictwem, Dane o użytkowaniu mogą obejmować takie informacje, jak rodzaj używanego urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, mobilny system operacyjny, typ mobilna przeglądarka internetowa, z której korzystasz, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.
Należy pamiętać, że takie informacje, które są gromadzone pasywnie przy użyciu różnych technologii, nie mogą obecnie służyć do konkretnej identyfikacji użytkownika. Ta Witryna może wykorzystywać takie informacje i łączyć je z innymi informacjami w celu śledzenia, na przykład, całkowitej liczby odwiedzających naszą Witrynę, liczby odwiedzających każdą stronę naszej Witryny, nazw domen dostawców usług internetowych naszych gości oraz w jaki sposób nasi użytkownicy korzystają z Usług i wchodzą z nimi w interakcje

 1. Śledzenie danych plików cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić aktywność w naszej Witrynie i przechowywać określone informacje. Odwiedź naszą Politykę plików cookie, aby dowiedzieć się więcej.

IV. Zbierane i przetwarzane Dane Osobowe, cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych, a także warunki przechowywania Danych Osobowych.

Cele przetwarzania danych

W celu rezerwacji pokoju

Gromadzone i przetwarzane dane

Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Adres
Płeć
Adres e-mail
Numer telefonu
Nazwa uczelni i rok studiów

Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

10 (dziesięć) lat od dnia wykonania umowy

W celu realizacji rozliczeń i innych płatności, zgodnie z zasadami rachunkowości

Imię
Nazwisko
Numer karty kredytowej
Numer konta bankowego

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj. do wypełnienia obowiązku prawnego (wystawianie lub przechowywanie faktur i innych dokumentów księgowych itp.)

10 (dziesięć) lat od dnia wykonania umowy

W celu komunikacji za pośrednictwem Witryny, na przykład w celu udzielenia odpowiedzi na żądanie osoby, której dane dotyczą

Nazwa
Adres e-mail

Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

1 (jeden) rok od daty ostatniej korespondencji z osobą, której dane dotyczą

Używamy danych osobowych do różnych celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Jeśli przekazujesz Dane Osobowe z określonego powodu, możemy wykorzystywać Dane Osobowe w związku z powodem, dla którego zostały przekazane. Na przykład, jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, wykorzystamy podane przez Ciebie Dane Osobowe, aby odpowiedzieć na Twoje pytanie lub rozwiązać Twój problem. Ponadto, jeśli podasz Dane Osobowe w celu uzyskania dostępu do Usług, wykorzystamy Twoje Dane Osobowe, aby zapewnić Ci dostęp do takich usług i monitorować korzystanie z takich usług.

My oraz nasze spółki zależne i stowarzyszone („Firmy powiązane”) możemy również wykorzystywać Twoje Dane Osobowe i inne dane osobowe zebrane za pośrednictwem Witryny, aby pomóc nam ulepszyć zawartość i funkcjonalność Witryny, lepiej zrozumieć naszych użytkowników i ulepszyć Usługi. My i nasze Spółki Powiązane możemy wykorzystywać te informacje do komunikowania się z Tobą w sprawie Usług.

V. Czy jesteś zobowiązany do podania nam Danych Osobowych?

Pamiętaj, że aby móc korzystać z naszych Usług, musisz podać nam wyżej wymienione Dane Osobowe.

VI. Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe (skąd pochodzą dane)?

Otrzymujemy dane bezpośrednio od Ciebie, tj. gdy podajesz swoje Dane Osobowe za pośrednictwem naszej Strony Internetowej.

Informacje, które nam przekazujesz, w tym dane osobowe, mogą być przesyłane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, w której przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w twojej jurysdykcji. dobrowolnie przekazując nam Dane Osobowe, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
Należy pamiętać, że nie udostępnimy Twoich danych osobowych innym osobom bez Twojej zgody, z wyjątkiem następujących celów:

 1. Inni pracujący dla nas (usługodawcy)

Możemy korzystać z usług niektórych zaufanych stron trzecich (na przykład dostawców wsparcia klienta i usług IT, usług księgowych), aby pomóc nam udoskonalić naszą Witrynę. Te strony trzecie mogą uzyskiwać dostęp do informacji wyłącznie w celu wykonywania zadań w naszym imieniu zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a my pozostajemy odpowiedzialni za przetwarzanie przez nie informacji zgodnie z naszymi instrukcjami.

 1. Spółki powiązane

Możemy również udostępniać Twoje Dane Osobowe naszym Spółkom Powiązanym w celach zgodnych z niniejszą Polityką Prywatności. Angażujemy strony trzecie, które będą działać jako podmioty przetwarzające dane i podrzędne podmioty przetwarzające do przetwarzania danych osobowych, które zbieramy od Ciebie. Firmy takie czynią to na podstawie pisemnych instrukcji, umowy powierzenia przetwarzania danych RODO, są zobowiązane do zachowania poufności oraz są zobowiązane do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych. Mogą być zaangażowani między innymi w realizację Twojego zamówienia, przetwarzanie Twoich danych płatniczych i świadczenie usług wsparcia. Przesyłając swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na to przekazanie, przechowywanie lub przetwarzanie. Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą polityką prywatności.

 1. Transfery biznesowe

W miarę rozwoju naszej działalności możemy sprzedawać lub kupować firmy lub aktywa. W przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa, fuzji, reorganizacji, rozwiązania lub podobnego zdarzenia, Dane Osobowe mogą stanowić część przekazywanych aktywów.

 1. Prawo i porządek

Możemy ujawnić Twoje dane stronom trzecim, jeśli stwierdzimy, że takie ujawnienie jest uzasadnione w celu (a) zachowania zgodności z prawem; (b) chronić jakąkolwiek osobę przed śmiercią lub poważnym uszkodzeniem ciała; (c) zapobiegać oszustwom lub nadużyciom wobec nas lub naszych użytkowników; lub (d) chronić nasze prawa własności.

Nie przekazujemy Twoich Danych Osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, tj. poza Unię Europejską, chyba że wymaga tego prawo lub sądy lub gdy jest to wymagane do realizacji jednego z celów określonych w niniejszej Polityce.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przekazaniem Twoich Danych Osobowych za pośrednictwem naszej Strony Internetowej oraz zgodnie z RODO przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo do bycia poinformowanym o przetwarzaniu danych;
 • prawo dostępu;
 • prawo do sprostowania;
 • prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do sprzeciwu

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych.

Na Litwie:
Państwowa Inspekcja Ochrony Danych
Adres: L. Sapiegos str. 17, LT-10312 Wilno, Litwa
E-mail [email protected]

Na Łotwie:
Inspektorat Stanu Danych
Adres: Elijas str. 17, Ryga, LV-1050 Litwa
E-mail: [email protected]

W Polsce
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Email: [email protected]

Masz również prawo do cofnięcia zgody (jeśli ją wyraziłeś) na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych w dowolnym momencie. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ustnie pod numerem telefonu: +370 657 88805 lub +371 29551154 lub pisemnie na adres e-mail [email protected] lub [email protected] lub wysyłając zawiadomienie na adres Santarų ul. 3, Wilno, Litwa lub Jelgavas ul. 8/12, Ryga, Łotwa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Aby skorzystać z ww. uprawnień, należy złożyć pisemne żądanie w sposób umożliwiający Państwa identyfikację, tj. potwierdzenie tożsamości. Nie przetwarzamy wniosków bez możliwości identyfikacji wnioskodawcy.

IX. Zmiany

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.
Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana w dniu wskazanym powyżej. Dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian lub poprawek do niniejszej Polityki prywatności oznacza zgodę na warunki takiej zmienionej Polityki prywatności

(rzeczownik)

Mały, prosty budynek na Twoim podwórku, w którym trzymasz narzędzia lub sprzęt ogrodniczy. Shed oznacza "chatę" i prawdopodobnie pochodzi od słowa cień

(czasownik)

Shed to także czasownik oznaczający "zrzucić", jak wtedy, gdy wąż zrzuca skórę... Możesz zrzucić rzeczy niefizyczne, jak zły nawyk.

Shed-Coliving logo footer

© 2023 SHED Co-living. All rights reserved. Privacy Policy / Details