Co-living space in Riga - Privacy Policy | SHED Co-living

Privātuma politika angļu valodā

Privātuma politika lietuviešu valodā

Stājas spēkā 2023. gada 1. februārī

UAB “SHED Vilnius” un SIA “J12” (“mēs”, “mums”, “Uzņēmums”) ir jūsu sniegto datu pārzinis. Mūsu pārziņā ir tīmekļvietne www.shedcoliving.com (“Vietne”), kurā sniedzam saviem lietotājiem (“jūs”, “jūsu”) informāciju par mūsu pakalpojumiem (“Pakalpojumi”).

Šeit ir aprakstīts, kā apkopojam, izmantojam un apstrādājam jūsu datus, kad izmantojat mūsu Vietni. Izmantojot Pakalpojumus, piekrītat informācijas ievākšanai un izmantošanai saskaņā ar šo privātuma politiku.

Apstrādājot jūsu datus, ievērojam Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulu (ES) Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu Nr. 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (“VDAR”), un citus piemērojamos tiesību aktus datu aizsardzības jomā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī privātuma politika attiecas tikai uz Vietni. Vietnē var būt saites uz citām tīmekļvietnēm, kuras nepārvaldām un nekontrolējam. Vietnē pieejamās saites nenozīmē, ka atbalstām vai esam pārbaudījuši trešo pušu vietnes.

I. Informācija par mums (datu pārzini):

UAB “SHED Vilnius”

Reģ. Nr. 306070275

Juridiskā adrese: Rasų g. 9, Viļņa (Vilnius), Lietuva.

E-pasts: vilnius@shedcoliving.com

SIA “J12” 
Reģ. Nr. 40203133168
Adrese: Jelgavas iela 8, Rīga, Latvija
E-pasts: [email protected]

II. Informācija par datu aizsardzības inspektoru:

Datu aizsardzības inspektors nav iecelts.

III. Kādu informāciju ievācam?

Ievācam un izmantojam turpmāk minēto informāciju.

1. Personas dati

Ja izmantojat mūsu Vietni, varam savākt noteiktu personu identificējošu informāciju par jums (“Personas dati”), t. i., ja brīvprātīgi sniedzat šādu informāciju, piemēram, izmantojot mūsu pakalpojumus, sazinoties ar mums, uzdodot jautājumus utt. Personas datu vākšanas brīdī sniedzam saiti uz šo privātuma politiku.

2. Informācija par Vietnes izmantošanu

Varam arī ievākt informāciju, ko jūsu pārlūkprogramma nosūta ikreiz, kad apmeklējat Vietni vai piekļūstat tai, izmantojot mobilo ierīci (“Informācija par izmantošanu”).

Informācija par izmantošanu var iekļaut tādu informāciju kā IP adreses, izmantotā pārlūkprogramma un ierīce, tīmekļa lappuse, kuru apmeklējāt pirms mūsu vietņu apmeklēšanas, un ar jūsu ierīcēm saistītie identifikatori.

Ja piekļūstat Vietnei ar mobilās ierīces palīdzību, informācija par izmantošanu var iekļaut tādu informāciju kā jūsu izmantotās mobilās ierīces veids, mobilās ierīces unikālais identifikators, mobilās ierīces IP adrese, mobilās ierīces operētājsistēma, izmantotā mobilās ierīces interneta pārlūkprogramma, unikālie ierīces identifikatori un citi diagnostikas dati.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka informāciju, kas ir savākta pasīvi, izmantojot dažādas tehnoloģijas, pašlaik nevar izmantot, lai jūs īpaši identificētu. Vietnē var izmantot šo informāciju un apvienot to ar citu informāciju, piemēram, lai iegūtu kopējo Vietnes apmeklētāju skaitu, katras lapas apmeklētāju skaitu, Vietnes apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus un to, kā mūsu lietotāji izmanto Pakalpojumus un mijiedarbojas ar tiem.

3. Izsekošanas sīkdatnes

Izmantojam sīkdatnes un citas līdzīgas izsekošanas tehnoloģijas, lai sekotu norisēm Vietnē un saglabātu noteiktu informāciju. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, iepazīstieties ar mūsu sīkdatņu politiku.

IV. Savāktie un apstrādātie personas dati, personas datu apstrādes mērķi un juridiskais pamats, personas datu uzglabāšanas noteikumi

Datu apstrādes mērķiSavāktie un apstrādātie datiApstrādes juridiskais pamatsUzglabāšanas termiņš
Istabas rezervēšanas un līguma noslēgšanas nolūkā Vārds un otrais vārds
Uzvārds
Dzimšanas datums
Adrese
E-pasta adrese
Tālruņa numurs
Personu apliecinošs dokuments (numurs; izdošanas datums, izdevējvalsts)
Personas kods
Valstspiederība
Uzturēšanās mērķis
Izmitināšanas sākuma un beigu datums
Uzturēšanās istaba
Autostāvvieta
Studenta veids (“Erasmus”/apmaiņas students; pilna laika students utt.)
Paraksts
Apstrāde ir nepieciešama līguma, kura puse ir datu subjekts, izpildei vai nolūkā veikt darbības pēc datu subjekta lūguma pirms līguma noslēgšanas (VDAR 6. panta 1. punkta (b) apakšpunkts)
Desmit (10) gadus pēc līguma izpildes datuma
Rēķinu un citu maksājumu apstrādes nolūkā, ievērojot grāmatvedības noteikumusVārds un otrais vārds
Uzvārds
Kredītkarte (numurs, derīguma termiņš, drošības kods (CVV))
Bankas konta Nr.
Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu datu pārziņa juridisko pienākumu (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts), t. i., lai izpildītu juridisko pienākumu (rēķinu un citu grāmatvedības dokumentu izrakstīšana vai glabāšana u. c.)Desmit (10) gadus pēc līguma izpildes datuma
Lai sazinātos ar Vietnes starpniecību, piemēram, lai atbildētu uz datu subjekta pieprasījumuVārds un otrais vārds
Uzvārds
E-pasta adrese
Apstrāde ir nepieciešama, lai veiktu darbības pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts)Vienu (1) gadu no pēdējās sarakstes ar datu subjektu

Izmantojam personas datus dažādiem mērķiem, kas ir norādīti šajā privātuma politikā. Ja sniedzat personas datus noteikta iemesla dēļ, varam tos izmantot saistībā ar iemeslu, kādēļ tie tika sniegti. Piemēram, ja sazināsieties ar mums pa e-pastu, izmantosim jūsu sniegtos personas datus, lai atbildētu uz jūsu jautājumu vai atrisinātu jūsu problēmu. Turklāt, ja sniedzat personas datus, lai iegūtu piekļuvi Pakalpojumiem, izmantosim, tos, lai nodrošinātu jums piekļuvi Pakalpojumiem un uzraudzītu, kā tos lietojat. Mēs un mūsu meitasuzņēmumi un saistītie uzņēmumi (“Saistītie uzņēmumi”) varam izmantot jūsu personas datus un citu personiski neidentificējamu informāciju, kas ir savākta, izmantojot Vietni, arī lai mēs varētu uzlabot Vietnes saturu un funkcionalitāti, labāk izprast mūsu lietotājus un uzlabot Pakalpojumus. Mēs un mūsu saistītie uzņēmumi varam izmantot šo informāciju, lai sazinātos ar jums par Pakalpojumiem.

V. Vai personas datu sniegšana ir obligāta?

Lūdzu, ņemiet vērā: lai jūs varētu izmantot mūsu pakalpojumus, jums ir jāsniedz mums iepriekšminētie personas dati.

VI. No kurienes iegūstam jūsu personas datus (no kurienes tie tiek iegūti)?

Saņemam datus tieši no jums, proti, kad sniedzat savus personas datus, izmantojot Vietni.

VII. Datu nodošana

Informācija, kuru sniedzat mums, tostarp personas dati, var tikt pārsūtīta un glabāta datoros, kas atrodas ārpus jūsu pavalsts, apgabala, valsts vai citas pārvaldes jurisdikcijas, kur datu aizsardzības tiesību akti var atšķirties no tiesību aktiem, kas ir spēkā jūsu jurisdikcijā. Brīvprātīgi sniedzot mums savus personas datus, piekrītat, ka izmantosim tos saskaņā ar šo privātuma politiku.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka neizpaudīsim jūsu personas datus citiem bez jūsu atļaujas, izņemot gadījumus, ja tas ir nepieciešams turpmāk minētajiem mērķiem.

1. Citas personas, kuras strādā mūsu labā (pakalpojumu sniedzēji)

Varam izmantot noteiktas uzticamas trešās puses (piemēram, klientu atbalsta, IT, grāmatvedības pakalpojumu sniedzējus). Šīs trešās puses var piekļūt datiem, tikai lai veiktu uzdevumus mūsu vārdā saskaņā ar šo privātuma politiku, un esam atbildīgi par to, lai tās izmantotu jūsu datus saskaņā ar mūsu norādījumiem.

2. Saistītie uzņēmumi

Varam arī kopīgot jūsu personas datus ar mūsu saistītajiem uzņēmumiem nolūkos, kas atbilst šai privātuma politikai.

3. Uzņēmuma pārņemšana

Uzņēmējdarbības attīstības gaitā varam pārdot vai pirkt uzņēmumus vai aktīvus. Uzņēmuma pārdošanas, apvienošanās, reorganizācijas, likvidācijas vai līdzīga notikuma gadījumā personas dati var tikt iekļauti nodotajos aktīvos.

4. Likums un kārtība 

Varam izpaust jūsu informāciju trešām personām, ja konstatēsim, ka šāda izpaušana ir pamatoti nepieciešama, lai: a) ievērotu likumu; b) aizsargātu jebkuru personu no nāves vai smagiem miesas bojājumiem; c) nepieļautu mūsu vai mūsu lietotāju krāpšanu vai ļaunprātīgu izmantošanu vai d) aizsargātu mūsu īpašumtiesības. 

Nenodosim jūsu personas datus trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām, t. i., ārpus Eiropas Savienības, izņemot, ja to nosaka tiesību akti vai tiesas lēmums vai ja tas ir nepieciešams, lai īstenotu kādu no šajā politikā noteiktajiem mērķiem.

VIII. Datu subjekta tiesības

Attiecībā uz jūsu personas datu iesniegšanu mūsu Vietnē saskaņā ar VDAR jums ir šādas tiesības:

  • tiesības būt informētam par datu apstrādi;
  • piekļuves tiesības;
  • tiesības veikt labojumus;
  • tiesības uz dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”);
  • tiesības uz datu pārnesamību;
  • tiesības uz datu apstrādes ierobežošanu;
  • tiesības iebilst pret datu izmantošanu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādē:

Lietuvā:

Valsts datu aizsardzības inspekcija
Adrese: L. Sapiegos g. 17, LT-10312, Viļņa, Lietuva
E-pasts:
[email protected]

Latvijā:
Datu valsts inspekcija
Adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, Latvija
E-pasts: [email protected]

Jums ir arī tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu (ja tādu esat devis) personas datu apstrādei. Varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā mutvārdos pa tālruni +370 657 88805 vai +371 29551154 vai rakstot uz e-pastu [email protected] vai [email protected], vai nosūtot paziņojumu uz šādu adresi: Santarų g. 3, Viļņa, Lietuva, vai Jelgavas iela 8/12, Rīga, Latvija. Piekrišanas atsaukšana neietekmē veiktās apstrādes likumību, kas pamatojas uz sniegto piekrišanu pirms tās atsaukšanas

Lai izmantotu iepriekšminētās tiesības, jums ir jāiesniedz rakstveida pieprasījums tādā veidā, lai jūs varētu identificēt, t. i., apliecinot jūsu identitāti. Neapstrādājam pieprasījumus bez iespējas identificēt iesniedzēju.

IX. Grozījumi 

Ik pa laikam varam atjaunināt mūsu privātuma politiku. Par grozījumiem informēsim jūs, publiskojot jauno privātuma politiku šajā lapā.

Iesakām periodiski pārskatīt šo privātuma politiku, lai iepazītos ar tajā izdarītajiem grozījumiem. Šī privātuma politika pēdējo reizi tika atjaunināta iepriekš norādītajā datumā. Ja turpināsiet izmantot Vietni pēc grozījumiem vai labojumiem privātuma politikā, tiks uzskatīts, ka piekrītat pārskatītās politikas noteikumiem.

(noun)

The small, simple building in your yard where you keep tools or gardening equipment. Shed means „hut,“ and probably comes from the word shade

(verb)

Shed is also a verb meaning „to cast off“, like when a snake sheds its skin... You can shed non-physical things, like a bad habit

Shed-Coliving logo footer

© 2023 SHED Co-living. All rights reserved. Privacy Policy / T&C / Rules / Details