Co-living space in Vilnius - Privacy Policy | SHED Co-living

Privatumo politika anglų kalba

Privatumo politika latvių kalba

Įsigaliojimo data 2023-02-01

Asmens duomenų, kuriuos teikiate mums, valdytojai yra UAB „SHED Vilnius“ ir SIA „J12“ (toliau – mes, Bendrovė). Siekdami savo naudotojams (toliau – jūs) teikti informaciją apie savo paslaugas (toliau – paslaugos), valdome interneto svetainę www.shedcoliving.com (toliau – interneto svetainė).

Čia aprašome, kaip renkame, naudojame ir tvarkome jūsų duomenis jums naudojantis mūsų interneto svetaine. Naudodamiesi šiomis paslaugomis, jūs sutinkate, kad informacija būtų renkama ir naudojama pagal šią privatumo politiką.

Tvarkydami jūsų duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) (toliau – BDAR) ir kitų galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų.

Atkreipkite dėmesį, kad ši privatumo politika taikoma tik mūsų interneto svetainei. Mūsų interneto svetainėje gali būti nuorodų į kitas interneto svetaines, kurių mes nevaldome ir nekontroliuojame. Šios nuorodos mūsų interneto svetainėje nereiškia, kad patvirtinome ar peržiūrėjote trečiųjų asmenų interneto svetaines.

I. Informacija apie mus (duomenų valdytojus):

UAB „SHED Vilnius“

Įmonės kodas 306070275

Registruotasis adresas: Rasų g. 9, Vilnius, Lietuva

El. paštas vilnius@shedcoliving.com

SIA „J12“ 
Reg. Nr. 40203133168
Adresas: Jelgavas iela 8, Rīga
, Latvija
El. paštas rig
a@shedcoliving.com

II. Informacija apie duomenų apsaugos pareigūną:

Duomenų apsaugos pareigūnas nepaskirtas.

III. Kokią informaciją renkame?

Mes renkame ir naudojame toliau aprašytą informaciją:

1. Asmens duomenys

Naudodamiesi savo interneto svetaine, galime rinkti tam tikrus jūsų duomenis, pagal kuriuos galima nustatyti jūsų tapatybę (toliau – asmens duomenys), t. y. tai darome, kai tą informaciją pateikiate savanoriškai, pvz., naudojatės mūsų paslaugomis, susisiekite su mumis ir t. t. Visur, kur renkame asmens duomenis, pateikiame nuorodą į šią privatumo politiką.

2. Duomenys apie naudojimą

Be to, galime rinkti informaciją, kurią jūsų naršyklė siunčia apsilankius mūsų interneto svetainėje arba naršant interneto svetainėje mobiliuoju įrenginiu arba per jį (toliau – duomenys apie naudojimą).

Šie duomenys apie naudojimą gali apimti įvairią informaciją, pvz.: IP adresus, naršyklės ir naudojamos įrangos rūšį, interneto puslapį, kuriame lankėtės prieš apsilankydami mūsų interneto svetainėje, ir su jūsų prietaisais susijusius identifikatorius.

Interneto svetainėje naršant mobiliuoju įrenginiu arba per jį prie jos prisijungus, duomenys apie naudojimą gali apimti įvairią informaciją, pvz., apie jūsų naudojamo mobiliojo įrenginio rūšį, jo unikalų identifikatorių, IP adresą, operacinę sistemą, naudojamos mobiliosios interneto naršyklės tipą, įrenginio unikalius identifikatorius ir kitus diagnostinius duomenis.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad tokia informacija, kuri pasyviai renkama taikant įvairias technologijas, šiuo metu negali būti naudojama jūsų tapatybei konkrečiai nustatyti. Šioje interneto svetainėje gali būti naudojama tokia informacija ir ji gali būti kaupiama kartu su kita informacija, pavyzdžiui, bendras mūsų interneto svetainės lankytojų skaičius, kiekvieno mūsų interneto svetainės puslapio lankytojų skaičius, lankytojų interneto paslaugų teikėjų domenų vardai ir kaip mūsų naudotojai naudojasi paslaugomis ir su jomis sąveikauja.

3. Slapukų sekimo duomenys

Norėdami sekti veiklą savo interneto svetainėje ir išsaugoti tam tikrą informaciją, mes naudojame slapukus ir taikome panašias sekimo technologijas. Jei norite sužinoti daugiau, apsilankykite skiltyje „Slapukų politika“.

IV. Renkami ir tvarkomi asmens duomenys, asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas, taip pat asmens duomenų saugojimo sąlygos.

Duomenų tvarkymo tikslaiSurinkti ir tvarkomi duomenysTeisinis duomenų tvarkymo pagrindasSaugojimo terminas
Kambario užsakymo ir sutarties sudarymo tikslaisvardas ir antras vardas;
pavardė;
gimimo data;
adresas;
el. pašto adresas;
telefono numeris;
asmens tapatybės dokumentas (numeris; išdavimo data, išdavusi šalis);
identifikavimo numeris;
pilietybė;
buvimo tikslas;
apgyvendinimo pradžios ir pabaigos datos;
kambarys, kuriame apsistojote;
automobilio stovėjimo vieta;
studento rūšis („Erasmus“ (mainų programos) studentas; dieninių studijų studentas ir pan.);
parašas
Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas)
10 (dešimt) metų nuo sutarties įvykdymo dienos
Sąskaitų išrašymo ir kitų mokėjimų tvarkymo tikslais, laikantis apskaitos taisykliųvardas ir antras vardas;
pavardė;
kredito kortelė (numeris, galiojimo data, saugos kodas (CVV));
banko sąskaitos numeris
Tvarkyti duomenis būtina, siekiant laikytis duomenų valdytojui taikomos teisinės prievolės (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas), t. y. teisinei prievolei (prievolei išrašyti arba saugoti sąskaitas faktūras ir kitus apskaitos dokumentus ir t. t.) vykdyti10 (dešimt) metų nuo sutarties įvykdymo dienos
Informacijos teikimo interneto svetainėje tikslais, pvz., siekiant atsakyti į duomenų subjekto prašymąvardas ir antras vardas;
pavardė;
el. pašto adresas
Tvarkyti duomenis būtina, kad duomenų subjekto prašymu būtų galima atlikti veiksmus prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).1 (vieni) metai nuo paskutinio susirašinėjimo su duomenų subjektu dienos

Asmens duomenis naudojame įvairiais šioje privatumo politikoje nurodytais tikslais. Jei asmens duomenis pateikiate dėl tam tikros priežasties, juos galime naudoti dėl tos priežasties, dėl kurios jie buvo pateikti. Pvz., jei į mus kreipsitės el. paštu, pasinaudosime jūsų pateiktais asmens duomenimis, kad atsakytume į jūsų klausimą arba išspręstume problemą. Be to, jei pateiksite asmens duomenis norėdami naudotis paslaugomis, pasinaudosime jais, kad galėtumėte jomis naudotis ir kad galėtume stebėti, kaip jomis naudojatės. Be to, mes ir mūsų patronuojamosios ir su mumis susijusios įmonės (toliau – susijusios įmonės) taip pat galime naudoti jūsų asmens duomenis ir kitą informaciją, pagal kurią negalima nustatyti jūsų tapatybės, siekdami pagerinti savo interneto svetainės turinį ir funkcionalumą, geriau suprastume mūsų naudotojus ir tobulintume paslaugas. Mes ir mūsų susijusios įmonės galime naudoti šią informaciją bendraudami su jumis dėl paslaugų.

V. Ar privalote pateikti mums asmens duomenis?

Atkreipkite dėmesį į tai, kad, norėdami naudotis mūsų paslaugomis, turite pateikti pirmiau nurodytus asmens duomenis.

VI. Jūsų asmens duomenų gavimas (iš kur tie duomenys gaunami):

duomenis gauname tiesiogiai iš jūsų, t. y. kai pateikiate savo asmens duomenis mūsų interneto svetainėje.

VII. Duomenų perdavimas

Informacija, kurią mums pateikiate, įskaitant asmens duomenis, gali būti perduota į kompiuterius, esančius už jūsų valstybės, provincijos, šalies ar kitos vyriausybinės jurisdikcijos, kurioje duomenų apsaugos įstatymai gali skirtis nuo jūsų jurisdikcijos, ribų (arba juose laikoma). Savanoriškai pateikę mums asmens duomenis, sutinkate, kad mūsų duomenys būtų naudojami pagal šią privatumo politiką.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad be jūsų leidimo Jūsų asmens duomenimis su kitais asmenimis nesidalysime, išskyrus atvejį, kai tai atliekama šias tikslais:

1. Kiti mums dirbantys subjektai (paslaugų teikėjai)

Galime naudotis tam tikrų patikimų trečiųjų asmenų (pvz., klientų aptarnavimo ir IT paslaugų, apskaitos paslaugų teikėjų) paslaugomis. Šie tretieji asmenys gali susipažinti su informacija tik tam, kad mūsų vardu galėtų atlikti užduotis pagal šią privatumo politiką, ir mes ir toliau būsime atsakingi už jūsų informacijos tvarkymą pagal savo nurodymus.

2. Susijusios įmonės

Be to, siekdami šią privatumo politiką atitinkančių tikslų, jūsų asmens duomenimis galime dalytis su susijusiomis įmonėmis.

3. Verslo perleidimas

Plėtodami savo verslą, galime parduoti arba pirkti įmones ar turtą. Įmonės pardavimo, susijungimo, pertvarkymo, likvidavimo ar panašaus įvykio atveju asmens duomenys gali būti perduoto turto dalis.

4. Teisė ir tvarka

Galime atskleisti jūsų informaciją tretiesiems asmenims, nustatę, kad tai yra pagrįstai būtina siekiant: a) laikytis teisės aktų; b) apsaugoti bet kurį asmenį nuo mirties ar sunkaus kūno sužalojimo; c) užkirsti kelią sukčiavimui ar piktnaudžiavimui mumis arba mūsų naudotojais; arba d) apsaugoti savo turtines teises.

Jūsų asmens duomenų neperduodame į trečiąją šalį ar tarptautinei organizacijai, t. y. už Europos Sąjungos ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai, teismai arba kai tai būtina siekiant vieno iš šioje politikoje nustatytų tikslų.

VIII. Duomenų subjektų teisės

Pateikdami savo asmens duomenis per mūsų interneto svetainę ir pagal BDAR, turite šias teises:

  • teisę būti informuoti apie duomenų tvarkymą;
  • teisę susipažinti su duomenimis;
  • teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
  • teisę pareikalauti ištrinti duomenis („teisę būti pamirštam“);
  • teisę į duomenų perkeliamumą;
  • teisę apriboti duomenų tvarkymą;
  • teisę nesutikti.

Informuojame, kad turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai:

Lietuvoje:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
Adresas: L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, Lietuva
El. paštas [email protected] [email protected]

Latvijoje:
Valstybinė duomenų inspekcija
Adresas: Elijas g. 17, Ryga, LV-1050 Latvija
El. paštas [email protected]

Be to, turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą (jei davėte) dėl savo asmens duomenų tvarkymo. Savo sutikimą bet kuriuo metu galite atšaukti žodžiu telefonu + 370 657 88805 arba + 371 29551154, arba raštu el. paštu [email protected] arba [email protected] arba nusiuntę pranešimą adresu Santarų g. 3, Vilnius, Lietuva, arba Jelgavas g. 8/12, Ryga, Latvija. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo

Norėdami pasinaudoti pirmiau nurodytomis teisėmis, turite raštu pateikti prašymą, kuriame būtų nurodyta jūsų tapatybė, t. y. patvirtinti savo tapatybę. Mes nenagrinėjame prašymų neturėdami galimybės nustatyti pareiškėjo tapatybės.

IX. Pakeitimai

Kartais savo privatumo politiką atnaujiname. Apie visus pakeitimus pranešime šiame puslapyje paskelbę naują privatumo politiką.

Patariama periodiškai peržiūrėti šią privatumo politiką ir įsitikinti, kad joje nėra atlikta pakeitimų. Ši privatumo politika paskutinį kartą buvo atnaujinta pirmiau nurodytą dieną. Jei toliau naudositės pakeista arba pataisyta mūsų interneto svetaine, bus laikoma, kad sutinkate su peržiūrėtos privatumo politikos sąlygomis.

(noun)

The small, simple building in your yard where you keep tools or gardening equipment. Shed means „hut,“ and probably comes from the word shade

(verb)

Shed is also a verb meaning „to cast off“, like when a snake sheds its skin... You can shed non-physical things, like a bad habit

Shed-Coliving logo footer

© 2023 SHED Co-living. All rights reserved. Privacy Policy / T&C / Rules / Details