Co-living space in Vilnius - Rules | SHED Co-living

Shed Co-living apgyvendinimo paslaugų teikimo taisyklės

Galioja nuo 2023-02-01

Rules in English language

Rules in Latvian language

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. SHED Co-living apgyvendinimo paslaugų teikimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) yra skirtos asmenims, sudariusiems sutartis su atitinkamu iš Taisyklių 2 punkte nurodytų valdytojų dėl apgyvendinimo paslaugų teikimo atitinkamame Taisyklių 2 punkte nurodytame Objekte (toliau – „Sutartis“) ir(ar) asmenims, kurių naudai yra sudaryta Sutartis. Taisyklės yra patalpintos interneto puslapyje www.shedcoliving.com ir yra laikoma neatsiejama Sutarties dalimi.
 2. Šios Taisyklės taikomos šiems žemiau nurodytiems objektams, kuriuose yra teikiamos apgyvendinimo paslaugos (toliau – kiekvienas atskirai vadinamas „Objektu“):
  1. SHED Vilnius, esantis adresu Santaros g. 3, Vilnius, Lietuva, kuriuos valdo SHED Vilnius, UAB, juridinio asmens kodas 306070275, el. pastas [email protected], tel. +370 657 88805;
  2. SHED Riga, esantis adresu Jelgavas iela 8/12, Riga, Latvija, kuriuos valdo SIA J12, juridinio asmens kodas 40203133168, el. paštas [email protected], tel. +371 299551154.

Toliau apgyvendinimo paslaugų Objektuose teikėjai, nurodyti šiame punkte SHED Vilnius, UAB, juridinio asmens kodas 306070275, ir SIA J12, juridinio asmens kodas 40203133168, kartu vadinami „Valdytojais“, o kiekvienas atskirai – „Valdytoju“.

 1. Šių Taisyklių ir Sutarties tikslu Objektas suprantamas kaip pastatas, kuriame teikiamos apgyvendinimo paslaugos, jame esantys Gyventojams pagal Sutartį priskirti gyvenamieji kambariai (toliau – „Kambariai“), bendro naudojimo erdvės (koridoriai, virtuvės, poilsio zonos, terasos ir kitos erdvės), taip pat Objekto teritorija (įskaitant bent neapsiribojant žalioji zona, terasos, Objekto parkavimo aikštelė, parkavimo vietos, priskirtos Objektui, tačiau nesančios Objekto teritorijoje).
 2. Objekto veiklos organizavimą, apgyvendinimo paslaugų Objekto gyventojams (toliau – „b“) teikimą, įskaitant, bet neapsiribojant apgyvendinimą, išregistravimą ir(ar) iškeldinimą, tvarką ir švarą bei Taisyklių laikymosi priežiūrą atsako Objekto Valdytojas ir jo įgalioti darbuotojai – Objekto administratorius ir Objekto vadovas.
 3. Prieš sudarant Sutartį, kiekvienas Gyventojas privalo susipažinti su Taisyklėmis. Gyventojas, pasirašydamas Sutartį, patvirtina, kad yra susipažinęs su Taisyklėmis ir Sutarties galiojimo metu įsipareigoja jų laikytis ir užtikrinti, kad jo svečiai, esantys Objekte taip pat laikytųsi Taisyklių. Taisyklių nežinojimas Gyventojo neatleidžia nuo atsakomybės dėl Taisyklių nesilaikymo.
 4. Visi klausimai, susiję su Taisyklėmis ir(ar) Sutartimi bei veikla Objekte, gedimais, nusiskundimais, atsirandantys Gyventojams, yra sprendžiami kreipiantis žodžiu arba raštu į Objekto administratorių arba pateikiant užklausimą/ informaciją atitinkamo Objekto Valdytojui Taisyklių 2 punkte nurodytu el. paštu.
 5. Saugumo ir tvarkos bei Taisyklių laikymosi užtikrinimo tikslais Valdytojo nuožiūra pasirinktos Objekto vidaus bendro naudojimo erdvės bei Objekto teritorija yra nuolatos stebima stebėjimo kameromis. Stebėjimo kamerų vieta Valdytojo nuožiūra gali būti keičiama. Stebėjimo kamerų vaizdo įrašai gali būti naudojami kaip sprendžiant ginčytinas situacijas ar incidentus, stebėjimo kamerų įrašai gali būti perduodami teisėsaugos organams. Pasirašydamas Sutartį Gyventojas patvirtina, kad yra informuotas apie vaizdo stebėjimą ir vaizdo įrašymą.

II skyrius

APGYVENDINIMO PASLAUGŲ TEIKIMAS. ĮREGISTRAVIMAS, APGYVENDINIMAS OBJEKTE, IŠVYKIMAS

 1. Apgyvendinimo paslaugas Objekte galima rezervuoti rezervacijos sistemoje, patalpintoje interneto puslapyje www.shedcoliving.com arba kreipiantis į Valdytoją el. paštu, telefonu arba atvykus į Objektą. Rezervacija įsigalioja Gyventojui sumokėjus rezervacijos sistemoje nurodyto dydžio depozitą.
 2. Gyventoją, vadovaudamasis galiojančia apgyvendinimo paslaugų rezervacija, Objekte įregistruoja ir apgyvendina Objekto administratorius. Gyventoją įregistruojant Objekte, su Gyventoju yra pasirašoma Sutartis, su kurios turiniu Gyventojas susipažįsta atlikdamas apgyvendinimo paslaugų rezervaciją.
 3. Sutartyje nurodytame Kambaryje Gyventojas apgyvendinamas vienas arba kartu su Sutartyje nurodytu asmeniu. Gyventi kitame Kambaryje, nei nurodyta Sutartyje, taip pat Kambaryje gyventi asmenims, kurie nėra nurodyti Sutartyje, draudžiama. Jei po Sutarties sudarymo iškyla poreikis apsigyventi kitame Kambaryje, nei numatyta Sutartyje, arba Kambaryje apgyvendinti asmenis, nenurodytus Sutartyje, Gyventojas gali kreiptis į Valdytoją dėl Sutarties sąlygų pakeitimo, pateikdamas prašymą Objekto administratoriui arba išsiųsdamas prašymą atitinkamo Objekto Valdytojui Taisyklių 2 punkte nurodytu el. paštu. Už Sutarties keitimą, susijusį su Kambario keitimu ir(arba) asmenų, gyvenančių kambaryje keitimu, Valdytojas gali vienašališkai nustatyti papildomą Sutarties keitimo mokestį, kuris, jei bus nustatytas, bus skelbiamas Apgyvendinimo paslaugų programėlėje ir(ar) interneto puslapyje www.shedcoliving.com.
 4. Naujų Gyventojų įregistravimas ir apgyvendinimas Objekte vykdomas darbo dienomis (nuo pirmadienio iki penktadienio) nuo 12.00 iki 17.00 val, o iš(si)registravimas iš Objekto ir Kambario bei Gyventojui perduoto inventoriaus grąžinimas vykdomas vėliausiai iki pasirašytos apgyvendinimo paslaugų sutarties paskutinės dienos 10.00 val. Valstybinių švenčių dienomis bei savaitgaliais Gyventojai Objekte neįregistruojami ir neapgyvendinami, taip pat neišregistruojami, išskyrus atvejus, kai Valdytojas interneto puslapyje www.shedcoliving.com ir(ar) Apgyvendinimo paslaugų programėlėje aiškiai nurodo, jog Gyventojų registracija ir(ar) apgyvendinimas ir išregistravimas vykdomas atitinkamomis valstybinių švenčių dienomis ar savaitgaliais su budinčiojo pagalba arba savarankišku įsikėlimu ar išsikraustymu. Bet tokiu atveju yra privaloma, kad Gyventojas, prieš atvykdamas/išsikeldamas į/iš Objektą/o bent prieš 3 (tris) darbo dienas informuotų atitinkamo Objekto administratorių arba Valdytoją Taisyklių 2 punkte nurodytu el. pašto adresu apie numanomą atvykimo/išsikraustymo į/iš Objektą/o laiką.
 5. Jei Gyventojas, sumokėjęs depozitą, vėluoja atvykti apsigyventi Objekte daugiau kaip 10 (dešimt) dienų ir apie tokį vėlavimą , iš anksto Valdytojo neinformuoja Taisyklių 2 punkte nurodytu el. paštu, Valdytojas turi teisę panaikinti rezervaciją, įspėjęs Gyventoją raštu prieš 5 (penkias) dienas. Tokiu atveju sumokėtas depozitas Gyventojui negrąžinamas. Jeigu Gyventojas, nesumokėjęs depozito vėluoja atvykti į Objektą apsigyventi, Valdytojas turi teisę panaikinti rezervaciją sekančią dieną nuo termino atvykti į Objektą apsigyvenimui pabaigos. Šiame punkte nurodytais atvejais Valdytojas nėra atsakingas už Gyventojo patirtus nuostolius, žalą, taip pat neturtinius išgyvenimus ir kitus nepatogumus.
 6. Objekto ar atitinkamos jo dalies remonto, avarijų atveju, taip pat kitais neatidėliotinais objektyviais atvejais Valdytojas turi teisę vienašališkai laikinai ar likusiam Sutarties galiojimo terminui perkelti Gyventoją į kitą kambarį, informavęs Gyventoją raštu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, nebent dėl objektyvių aplinkybių toks informavimo laikas būtų per ilgas. Perkeliant Gyventoją į kitą kambarį, Valdytojas dės pastangas kad Gyventojo gyvenimo sąlygos nebūtų pablogintos.
 7. Gyventojo rašytiniu prašymu Sutarties galiojimo terminui Valdytojas gali suteikti leidimą registruoti Gyventojo gyvenamąją vietą Objekte. Valdytojas turi teisę vienašališkai nustatyti mokesčius tokio leidimo išdavimui.
 8. Išvykdamas ilgiau kaip 1 (vienam) mėnesiui iš Objekto Gyventojas privalo informuoti Objekto administratorių arba atitinkamo Objekto Valdytoją Taisyklių 2 punkte nurodytu el. paštu.
 9. Pasikeitus (sumažėjus) Kambario Gyventojų skaičiui, Valdytojas, esant galimybei, likusiems Gyventojams gali pasiūlyti mažesnio dydžio kambarį. Jeigu likęs(-ę) Kambario Gyventojas(-ai), gavęs(-ę) Valdytojo pasiūlymą, nesutinka persikelti į pasiūlytą kambarį, jis (jie) privalo mokėti pilną kainą už Kambarį, kuriame gyvena, nepriklausomai nuo Kambario Gyventojų skaičiaus.
 10. Gyventojas turi teisę prašyti perkelti jį į iš vieno į kitą kambarį dėl esminių Kambario trūkumo ar esant kitoms objektyvioms aplinkybėms, pateikdamas prašymą Objekto administratoriui arba išsiųsdamas prašymą atitinkamo Objekto Valdytojui Taisyklių 2 punkte nurodytu el. paštu. Valdytojas atsakymą dėl prašymo pakeisti kambarį tenkinimo įsipareigoja išnagrinėti ir pateikti atsakymą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio prašymo gavimo dienos.
 11. Gyventojas privalo atlaisvinti Kambarį, grąžinti jį Valdytojui kartu su visu Gyventojui perduotu Inventoriumi, taip pat grąžinti Raktą ir išvykti (išsikelti) iš Objekto paskutinę Sutarties galiojimo dieną. Jei paskutinė Sutarties galiojimo diena sutampa su valstybinių švenčių dienomis ar savaitgaliu, Gyventojas privalo iš anksto, ne vėliau kaip prieš 3 (tris) dienas informuoti Valdytoją, pranešdamas apie planuojamą išvykimą Objekto administratorei arba išsiųsdamas informaciją atitinkamo Objekto Valdytojui Taisyklių 2 punkte nurodytu el. paštu ir suderinti išvykimo dieną. Nustatytu laiku neinformavęs apie numatomą išvykimą Gyventojas prisiima visa riziką, kad paskutinę Sutarties galiojimo dieną jis negalės grąžinti Kambario ir Inventoriaus Valdytojui ir yra informuotas, kad tokiu atveju už papildomą laikotarpį nuo Sutarties galiojimo pabaigos iki Kambario grąžinimo Valdytojui dienos turės sumokėti papildomą mokestį už apgyvendinimo paslaugas pagal Valdytojo nustatytus įkainius.
 12. Jeigu Gyventojas neatlaisvina Kambario paskutinę Sutarties galiojimo dieną ir negrąžina Kambario Taisyklių 19 punkte nustatyta tvarka, Valdytojas turi teisę vienašališkai ir be jokių apribojimų atsiimti Kambarį, tam tikslui patekti į Kambarį, pašalinti iš jo visus Valdytojui nepriklausančius daiktus bei turtą, pakeisti Kambario spynas, išjungti elektros tiekimą ar kitų inžinerinių tinklų tiekimą ir (ar) kitaip apriboti Gyventojo patekimą į Kambarį. Valdytojas iš Kambario pašalintą turtą ir daiktus saugos ne ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties galiojimo pabaigos ir tai bus laikoma Valdytojo teikiama atlygintine daiktų saugojimo paslauga. Už kiekvieną dieną iš Kambario paimto turto ir daiktų saugojimo dieną Valdytojas skaičiuos Valdytojo nustatytą saugojimo mokestį. Valdytojas turi teisę savo nuožiūra sunaikinti (utilizuoti), parduoti ar kitaip perduoti tretiesiems asmenims visą iš Kambario paimtą turtą ir daiktus, jeigu Gyventojas per 1 (vieno) mėnesio terminą, skaičiuojant nuo Sutarties galiojimo pabaigos turto ir daiktų neatsiima. Tokiu atveju visos pajamos, gautos pardavus tokį turtą ir (ar) daiktus, atitenka Valdytojui kaip užmokestis kompensacija už tokio turto ir (ar) daiktų saugojimą ir tvarkymą. Šiame skirsnyje numatytiems veiksmams atlikti Gyventojas, pasirašydamas šią Sutartį, suteikia Apgyvendinimo paslaugų teikėjui ir jo darbuotojams neatšaukiamus įgaliojimus. Jei toks turtas ir daiktai yra utilizuojami, visi su tuo susiję kaštai yra padengiami iš Gyventojo sumokėto depozito.
 13. Išsikeldamas iš Objekto, Gyventojas privalo sumokėti visus mokesčius (mokestį už apgyvendinimo paslaugas, papildomas mokamas paslaugas, baudas, paslaugų administravimo ir kitus mokesčius) Gyventojo sumokėtas depozitas yra grąžinamas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
 14. Gyventojas, neišsikėlęs iš Objekto ilgiau kaip 5 (penkias) dienas po Sutarties pabaigos, yra iškeldinamas priverstinai galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

III skyrius

NAUDOJIMASIS OBJEKTU

 1. Už Objekto tvarką ir švarą Kambariuose, Objekto bendro naudojimo patalpose ir Objekto teritorijoje, Taisyklių laikymąsi atsako visi Gyventojai ir jų svečiai lankymo metu.
 2. Objekto teritorijoje esančios automobilių parkavimo vietos yra mokamos ir jomis Gyventojas gali naudotis tik užsisakęs papildomą automobilio parkavimo vietos paslaugą, kuri yra mokama. Dėl automobilių parkavimo vietos užsakymo bei naudojimo sąlygų turi būti kreipiamasi į Objekto administratorių. Atsižvelgiant į tai, kad automobilių parkavimo vietų Objekto kieme skaičius yra ribotas, automobilių parkavimo vietos bus skiriamos atsižvelgiant į prašymo dėl tokios paslaugos teikimo pateikimo laiką. Statyti automobilį Objekto teritorijoje esančioje automobilių parkavimo aikštelėje neužsisakius automobilio parkavimo vietos paslaugos, griežtai draudžiama – Valdytojo vienašaliu sprendimu toks automobilis gali būti priverstinai nutempiamas automobilio savininko sąskaita arba automobilio savininkui ar naudotojui pateikiama sąskaita už automobilio parkavimą, kurios dydis yra 3 (tris) kartus didesnis už Valdytojo nustatytą ir taikomą įprastinę automobilio parkavimo kainą. Susipažinti su automobilių parkavimo vietų paslaugų kaina galima Apgyvendinimo paslaugų programėlėje arba kreipiantis į Objekto administratorių.
 3. Gyventojas gali Kambaryje naudoti savo asmeninius laisvai pastatomus baldus (pvz. kėdes, kušetes, žurnalinį staliuką ar pan.). Įmontuojamus, pakabinamus ir kitaip prie sienų, lubų ar grindų tvirtinamus baldus ar kitą inventorių ar dekoro elementus (įskaitant, bet neapsiribojant šviestuvus, paveikslus ir pan.), taip pat kitą techninę ar inžinierinę įrangą, internetą ar kitas ryšio priemonės be Valdytojo išankstinio rašytinio sutikimo Kambaryje ir(ar) Objekto bendro naudojimo erdvėse įrengti griežtai draudžiama.
 4. Gyventojas Kambarį ir Objekto bendrojo naudojimo erdves turi teisę naudoti tik gyvenamajai paskirčiai. Gyventojui draudžiama Objekte teikti bet kokias prekybos, medicinines, terapines ar kitokias paslaugas ar vykdyti bet kokią kitą komercinę veiklą ar bet kokią kitą veiklą, kuri apimtų reguliarų trečiųjų asmenų lankymąsi Objekte.
 5. Objekto Valdytojas neatsako už prarastus, sugadintus, pavogtus ar kitaip pažeistus Gyventojo ir(ar) jo svečių daiktus ir turtą, esančius Kambaryje, Objekto bendro naudojimo erdvėse ar Objekto teritorijoje.

Svečiai

 1. Gyventojo kvietimu Objekte bet kurią dieną nuo 8.00 val. iki 23.00 val. gali lankytis svečiai. Visi pas Gyventoją į Objektą atvykę svečiai saugumo ir tvarkos palaikymo Objekte turi registruotis svečių knygoje, nurodant Kambarį, į kurį jie atvyko, atvykimo ir išvykimo laiką bei nurodant svečio vardą bei pavardę, bei svečiui pasirašant svečių knygoje. Pranešimas apie tvarkomus Objekto svečių asmens duomenis yra pateikiamas Objekto registratūroje. Objekto administratorius turi teisę pareikalauti svečio pateikti asmenybę patvirtinantį dokumentą tapatybės patikrai, taip pat iškilus abejonei ar svečias tikrai atvyko pas nurodytą Gyventoją, telefonu susisiekti su Gyventoju tikslu gauti patvirtinimą apie svečių atvykimą. Gyventojui nurodžius, kad svečias yra nelaukiamas ir(ar) nepageidaujamas, arba Objekto administratoriui nepavykus susisiekti su Gyventoju telefonu, Objekto administratorius turi teisę atsisakyti įleisti svečią į Objektą.
 2. Svečius priimantis Gyventojas yra visapusiškai atsakingas už jų elgesį ir veiksmus tiek Kambaryje, tiek Objekto bendro naudojimo erdvėse ir Objekto teritorijoje.
 3. Gyventojo rašytiniu prašymu ir gavus išankstinį Objekto administratoriaus leidimą, Gyventojas gali leisti svečiui nakvoti Kambaryje ne daugiau kaip 2 (dvi) naktis per mėnesį nemokamai. Jei būtų poreikis svečiui nakvoti Objekte ilgesniam terminui, Gyventojas gali kreiptis į Valdytoją dėl mokamos laikino apgyvendinimo paslaugos svečiams suteikimo. Tokią paslaugą Valdytojas suteiktų pagal galimybes, taikant Valdytojo nustatytas apgyvendinimo paslaugų kainas.
 4. Objekto administratorius, gavęs nusiskundimų dėl pas Gyventoją besilankančių svečių (pvz. lankymosi valandų ar svečių elgesio, pažeidžiančio Taisykles), gali riboti tokių svečių apsilankymo laiką arba neleisti jiems lankytis Objekte.

Naudojimasis Objektu ir bendrojo naudojimo erdvėmis

 1. Tylos metas Objekte – kiekvieną dieną nuo 22.00 val. iki 7.00 val. Objekte ir nuo 19.00 iki 7.00 Objekto teritorijoje.
 2. Įėjimas ir išėjimas iš Objekto galimas bet kuriuo paros metu.
 3. Sutarties galiojimo metu (išskyrus sanitarinės priežiūros laiką) Gyventojas turi teisę naudotis Objekto bendromis virtuvėmis, WC, darbo ir poilsio erdvėmis, skalbykla, žaidimų kambariu. Naudojantis bendro naudojimo erdvėmis privaloma laikytis tvarkos ir švaros reikalavimų, pasinaudojus erdvėmis palikti jas tvarkingas ir švarias, naudojantis bendro naudojimo erdvėmis tylos metu netrikdyti kitų Objekto gyventojų ramybės, įskaitant bet neapsiribojant triukšmu, šviesomis ir pan.
 4. Gyventojai muilu, popieriniais rankšluosčiais, tualetiniu popieriumi Objekto bendro naudojimo erdvėse yra aprūpinami Valdytojo sąskaita.
 5. Bendro naudojimo erdves, kuriose Gyventojas (įskaitant ir jo svečius) buvo ir(ar) naudojosi, turi palikti švarias ir tvarkingas.
 6. Jei Gyventojas pastebi nešvarias ar netvarkingas Objekto bendro naudojimo erdves, jis privalo kreiptis į Objekto administratorių arba pranešti atitinkamo Objekto Valdytojui Taisyklių 2 punkte nurodytu el. paštu, kad būtų išaiškintas Taisyklių nesilaikantis Gyventojas.
 7. Objekto bendro naudojimo erdvėse, išskyrus specialiai tam skirtas vietas, draudžiama laikyti ir (ar) sandėliuoti asmeninius daiktus ir(ar turtą).
 8. Vakarėliai, susibūrimai ar panašaus pobūdžio pramogos be išankstinio Objekto administratoriaus leidimo yra draudžiamos.
 9. Susirgus infekcinėmis ligomis ar kitomis oru ar lašeliniu būdu lengvai perduodamomis užkrečiamomis ligomis, taip pat turint parazitų (pvz. utėlių), naudotis Objekto bendro naudojimo erdvėmis ir bendro naudojimo inventoriumi bei daiktais yra draudžiama. Pagal galimybes apie tokius atvejus rekomenduojama informuoti (galima ir išlaikant anonimiškumą) Valdytoją, kad šis galėtų imtis savalaikių priemonių, skirtų kitų Objekto gyventojų sveikatai apsaugoti.
 10. Gyventojai privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų. Jei Gyventojas tyčia ar neatsakingai besielgdamas sukėlė gaisro pavojų ir įsijungė gaisro signalizacija, atvyksta apsaugos bendrovė patikrinti situacijos ir spręsti problemą. Tokiu atveju Gyventojui yra skiriama 100 (vieno šimto) eurų bauda ir Gyventojas privalo atlyginti kitus Valdytojo patirtus nuostolius ir(ar) žalą.
 11. Draudžiama:
  1. Rūkyti Objekte, išskyrus tam specialiai skirtas ir pažymėtas vietas;
  2. Objekte gaminti, laikyti, vartoti, naudoti ar platinti narkotines, toksines, psichotropines, degiąsias ar sprogstamąsias medžiagas ar sprogmenis, pirotechnikos priemones. Tai įrodo įvairios kilmės, įvairiais būdais pagamintos šiame punkte nurodytos medžiagos (įvairaus pavidalo ir formos), taip pat kiti daiktai su nurodytų medžiagų likučiais ir(ar) įrenginiai, prietaisai skirti gaminti, laikyti ir(ar) naudoti šias medžiagas (pažeidimas laikomas esminiu pažeidimu);
  3. Objekte gaminti, laikyti, saugoti, sandėliuoti, naudoti ar platinti bet kokius šaunamuosius ar šaltuosius ginklus ir(ar) šovinius (pažeidimas laikomas esminiu pažeidimu);
  4. Objekte gaminti, sandėliuoti ir(ar) platinti alkoholinius gėrimus. Tai įrodo įvairios kilmės, įvairiais būdais pagamintos šiame punkte nurodytos medžiagos (įvairaus pavidalo ir formos), joms gaminti skirti prietaisai ir įrenginiai (pažeidimas laikomas esminiu pažeidimu);
  5. Savavališkai į Objektą įleisti ir(ar) nesilaikant nustatytos tvarkos Objekte apgyvendinti Objekto svečių registre neregistruotus svečius;
  6. Objekte lankytis svečiams, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų ir(ar) turintiems su savimi degiųjų ar sprogstamųjų medžiagų, sprogmenų ir(ar) ginklų. Objekto administratorius turi teisę nustatyti, ar asmuo yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų įvertindamas šiuos požymius: iš burnos sklindantis alkoholio kvapas, neadekvati elgsena (susijaudinęs, dirglus, agresyvus ir kt.), nerišli kalba, nekoordinuoti judesiai ir kt., ir atsisakyti įleisti į Objektą;
  7. Objekte laikyti ir(ar) sandėliuoti įrankius ar prietaisus su vidaus degimo varikliais, tepalus, benziną ar kitus degius skysčius (pažeidimas laikomas esminiu pažeidimu);
  8. Objekte kelti triukšmą tylos metu;
  9. Palikti Objekto bendro naudojimo erdvėse iš Kambario išneštas buitines atliekas, nešvarius indus ar kitus asmeninius daiktus;
  10. Objekte laikyti gyvūnus ar jiems skirtą inventorių;
  11. Savavališkai persikelti į kitą Objekte esantį kambarį ar užimti Objekto bendro naudojimo erdves;
  12. Savavališkai pernešti Inventorių, kambariuose ar Objekto bendro naudojimo erdvėse perstatyti įmontuojamus arba prie sienų, lubų ar grindų pritvirtinamus baldus, įrengimus ar dekoro elementus;
  13. Gadinti Objekte esantį Inventorių, įrangą ar kitą turtą;
  14. Teršti ar niokoti Objekto patalpas ir(ar) teritoriją;
  15. Savintis kitų Objekto gyventojų, jų svečių ar Valdytojui priklausantį turtą, daiktus, dokumentus ir pan. (pažeidimas laikomas esminiu pažeidimu);
  16. Savo veiksmais Objekte kelti pavojų žmogaus gyvybei ar sveikatai, seksualiniam apsisprendimui, žeminti garbę ar orumą, įžeidinėti, kurstyti karą; vykdyti diskriminacinius veiksmus, smurtauti, grasinti susidorojimu (pažeidimas laikomas esminiu pažeidimu) (pažeidimas laikomas esminiu pažeidimu);
  17. Išsikelti iš Objekto neinformavus Objekto administratoriaus;
  18. Atlikti kitus veiksmus, kurie nėra suderinami su morale, viešąja tvarka, Taisyklėmis ir(ar) kurie pažeidžia galiojančių teisės aktų reikalavimus;
  19. Savavališkai atlikti bet kokius Objekto patalpų ir(ar) įrangos remonto ar pakeitimo darbus;
  20. Ant Objekto durų, langų ar sienų savavališkai tvirtinti antenas, plakatus ar kitus daiktus, taip pat padengti minėtus objektus kitomis sunkiai pašalinamomis priemonėmis (pvz. dažais, aliejais, ir pan.) kurie gali pabloginti Objekto ar jame esančių patalpų būklę;
  21. Objekte (tiek kambariuose, tiek bendro naudojimo erdvėse) naudoti papildomus šildymui, šaldymui ar vėdinimui skirtus buitinės technikos prietaisus;
  22. Kambariuose ir(ar) Objekto bendro naudojimo erdvėse savavališkai įrengti, pajungti ir(ar) naudoti elektrinius prietaisus, išskyrus smulkią buitinę techniką ir(ar) kompiuterį, taip pat naudoti netvarkingus elektrinius prietaisus;
  23. Naudotis Gyventojui suteikta lova be patalynės ir užvalkalų;
  24. Slapta filmuoti, fotografuoti kitų asmenų veiklą ir pokalbius.

IV skyrius

VALDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Valdytojas ir jo įgalioti darbuotojai turi teisę:
  1. Bet kuriuo paros metu lankytis Objekto bendrojo naudojimo erdvėse, patikrinti ar remontuoti ten esančius įrenginius (užtikrinant, kad tai netrukdys ilsėtis ar mokytis tuo metu erdvėse būnant Gyventojams);
  2. Bet kuriuo metu tarp 8.00 val. ir 22.00 val. pasibeldę užeiti į kambarį;
  3. Išskyrus Taisyklių 42.4 punkte nurodytus atvejus, užeiti į Kambarį dalyvaujant Gyventojui ar jo atstovui, jei reikia atlikti remonto darbus, taip pat siekiant patikrinti Kambarį ir(ar) Taisyklių laikymąsi. Tuo tikslu Gyventojas yra informuojamas el. paštu ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) dieną iki numatomo vizito dienos. Gyventojas turi užtikrinti, kad pranešime nurodytu laiku Valdytojo darbuotojams ar kitiems nurodytiems asmenims būtų sudaryta patekti į Kambarį;
  4. Siekiant atlikti neatidėliotinus remonto darbus Kambaryje, pašalinti avariją ir (ar) avarijos padarinius, išvengti pavojaus žmogus gyvybei ar sveikatai, išsaugoti turtą, patekti į Kambarį be Gyventojo ar jo įgalioto asmens dalyvavimo ir net neinformavus iš anksto, savarankiškai atrakinę duris;
  5. Siekdami užtikrinti švarą ir tvarką kambariuose Objekto administratorius, kartu su kitais Objekto darbuotojais turi teisę vykdyti planinius Kambarių patikrinimus, apie tai įspėją Gyventoją ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas. Gyventojas turi užtikrinti užtikrina, kad pranešime nurodytu laiku Valdytojo darbuotojams ar kitiems nurodytiems asmenims būtų sudaryta patekti į Kambarį;
  6. Jeigu tikrinant švarą ir tvarką Kambariuose ir(ar) Objekto bendro naudojimo erdvėse nustatoma, kad švara ir tvarka patalpose, kuriomis naudojosi Gyventojas(-ai) neatitinka sanitarinių – higienos normų reikalavimų, užsakyti valymo paslaugas Gyventojo(-ų), kuris(-ie) naudojasi patalpa(-omis) sąskaita, prieš tai davęs terminą tokiems Gyventojams sutvarkyti minėtas patalpas;
  7. Objekto bendro naudojimo erdvėse radę iš kambario išneštas buitines atliekas, nešvarius indus ar kitą asmeninį inventorių, turi teisę nurodyti Gyventojams, kuriems priklauso šie daiktai, nedelsiant pašalinti tokias buitines atliekas, nešvarius indus ar kitą asmeninį inventorių, priešingu atveju Valdytojo darbuotojai turi teisę tokius daiktus pašalinti savo nuožiūra. Jei nepavyksta nustatyti buitinių atliekų, nešvarių indų ar asmeninio inventoriaus savininko, Valdytojo darbuotojai turi teisę pašalinti tokius daiktus neįspėjus jo savininko, o jį nustačius skirti baudą, nurodytą Taisyklių 52 p.;
  8. Neįleisti į Objektą Gyventojų, kurie pagal Objekto administratoriaus prašymą nepateikia asmens tapatybės kortelės ar paso ar kitą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir(ar) kurio atvykimo nepatvirtina Gyventojas;
  9. Gyventojui laiku nesumokėjus mokesčio už apgyvendinimo paslaugas, mokesčių už papildomas mokamas paslaugas, baudų, taikyti 0,05% delspinigius už kiekvieną dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos;
  10. Skirti įspėjimus ir(ar) baudas Gyventojams dėl Taisyklių pažeidimų;
  11. Vykdyti kitas funkcijas, siekiant užtikrinti Taisyklių reikalavimų laikymąsi.
 2. Valdytojo darbuotojai privalo:
  1. Gerbti ir nepažeisti Gyventojų teisių ir teisėtų interesų;
  2. Suteikti informaciją ir konsultacijas Gyventojams su apgyvendinimu ir gyvenimu Objekte susijusiais klausimais, spręsti Gyventojų prašymus, reaguoti į pateiktą informaciją

V skyrius

MOKESČIAI

 1. Gyventojas Sutartyje nustatyta tvarka:
  1. Ne vėliau kaip per rezervacijos sistemoje nustatytą terminą sumoka depozitą. Depozitas gali būti sumokamas banko pavedimu arba kredito kortele, vadovaujantis internetinėje svetainėje pateiktais apmokėjimo žingsniais. Depozitas yra naudojamas ir grąžinamas Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Gyventojui rezervacijos sistemoje nustatytu laiku neatvykus į Objektą apsigyvenimui arba po depozito sumokėjimo nusprendus atsisakyti rezervacijos, bus laikoma, kad Gyventojas savo vienašališkai savo iniciatyva nutraukė Sutartį prieš terminą ir sumokėtas depozitas nebus grąžinamas;
  2. Moka mokesčius už Valdytojo teikiamas apgyvendinimo paslaugas, mokesčius už pasirinktas papildomas paslaugas, prekes, baudas, paslaugų administravimo mokesčius;
  3. Kitus papildomus, eigoje atsirandančius mokesčius.
  4. Atlygina Valdytojui išlaidas už komunalines paslaugas (elektros energiją, šaltą ir karštą vandenį), jei mėnesį Gyventojo išnaudotas komunalinių paslaugų kiekis viršija mėnesiui nustatytus komunalinių paslaugų limitus, nurodytus šiame punkte. Tokiu atveju komunalinių paslaugų išlaidų atlyginimas apskaičiuojamas kiekvienam kambariui atskirai vadovaujantis apskaitos prietaisų parodymais, taikant komunalinių paslaugų teikėjų atitinkamą mėnesį nustatytus paslaugų tarifus. Sąskaita už komunalines paslaugas išrašoma už praėjusį mėnesį ir turi būti apmokama per 5 (penkias) darbo dienas nuo jos išrašymo dienos. Jei Sutartis galioja nepilną mėnesį, taikomi mėnesiniai komunalinių paslaugų limitai perskaičiuojami proporcingai Sutarties galiojimo terminui. Valdytojo taiko šiuos mėnesinius komunalinių paslaugų limitus: (i) vienviečiam kambariui – 150 kWh elektros energijos, šalto vandens – 4 kub.m., karšto vandens 4 kub.m., (ii) dviviečiam kambariui – 225 kWh elektros energijos, šalto vandens – 8 kub.m., karšto vandens 8 kub.m. 
 2. Jeigu yra nustatytas tiesioginis debetas apmokėjimui už pagal Sutartį teikiamas paslaugas ir kreditinėje kortelėje ir(ar) banko sąskaitoje nepakanka lėšų nuskaityti sumai už apgyvendinimo paslaugas, kortelė yra sugadinta ar neveikianti, Gyventojas gauna pranešimą apie tai ir per 5 (penkias) dienas turi imtis reikiamų veiksmų, kad Valdytojui mokėtinos suma būtų tinkamai nuskaitomos.
 3. Mokestis už apgyvendinimo paslaugas, papildomas paslaugas, prekes, paslaugų administravimo mokesčiai ir kt. yra nustatomi atitinkamo Objekto Valdytojo vienašališkai. Atitinkamo Objekto Valdytojas turi teisę vienašališkai pakeisti (padidinti) apgyvendinimo paslaugų mokestį informavęs Gyventoją ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki numatomos apgyvendinimo mokesčių padidinimo dienos, nurodant naują apgyvendinimo paslaugų kainą ir datą, nuo kurios bus taikomas naujas apgyvendinimo paslaugų mokestis. Tokiu atveju Gyventojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą šiame punkte numatyta tvarka. Gyventojas, gavęs iš atitinkamo Objekto Valdytojo pranešimą apie apgyvendinimo paslaugų kainos padidinimą, per 10 (dešimt) dienų nuo tokio pranešimo gavimo raštu informuoja atitinkamo Objekto Valdytoją, jei Gyventojas ketina nutraukti Sutartį prieš terminą. Jeigu Gyventojas per nurodytą terminą neįspėja apie numatomą nutraukimą, laikoma, kad Gyventojas neketina nutraukti Sutarties ir sutinka su nauja apgyvendinimo paslaugos kaina. Šalys susitaria, kad Gyventojui nutraukus Sutartį paskutinę senosios apgyvendinimo paslaugos kainos galiojimo dieną, užstatas bus grąžinamas Gyventojui vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.4. ir (arba) 4.8 punktais. Gyventojui nutraukus Sutartį anksčiau nei paskutinė senosios apgyvendinimo paslaugos kainos galiojimo diena, depozitas negrąžinamas. Kitų paslaugų ir(ar) prekių mokesčiai Valdytojo keičiami vienašališkai, iš anksto neinformavus Gyventojo ir toks mokesčių pakeitimas negali būti laikomas pagrindu Gyventojui nutraukti Sutartį prieš terminą.
 4. Mokestis už apgyvendinimo paslaugas kartu su pasirinktų papildomų mokamų paslaugų mokesčiais turi būti sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.
 5. Bet kokia Objektui ir(ar) Valdytojui Gyventojo padaryta žala turi būti atlyginta per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pareikalavimo atlyginti žalą pateikimo dienos.
 6. Jei Valdytojo pateiktame reikalavime ar sąskaitoje faktūroje nenurodytas kitoks mokėjimo terminas, Gyventojas privalo baudas, paslaugų administravimo ir kitus mokesčius sumokėti per 14 (keturiolika) dienų nuo Valdytojo reikalavimo ar sąskaitos faktūros gavimo dienos.
 7. Gyventojui vėluojant mokėti Taisyklėse ir(ar) Sutartyje nurodytus mokėjimus ar bet kurią jų dalį, Gyventojas įspėjamas raštu ir privalo įsiskolinimą padengti per 3 (tris) dienas nuo pranešimo apie įsiskolinimo susidarymą gavimo dienos.
 8. Vėlavimas sumokėti mokestį už apgyvendinimo paslaugas ar kitus pagal Taisykles ar Sutartį mokėtinus mokesčius arba atlyginti Valdytojo patirtus nuostolius arba žalą daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų arba vėlavimas sumokėti bet kokias pagal Taisykles ar Sutartį mokėtinas sumas ar bet kurią jų dalį daugiau kaip (5) penkias dienas 2 (du) kartus ar daugiau laikytinas esminiu pažeidimu.

VI skyrius

ATSAKOMYBĖ UŽ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS

 1. Gyventojui pažeidus Taisykles ir(arba) Sutartį, Gyventojas įspėjamas apie pažeidimą raštu. Sistemingas Taisyklių ir(ar) Sutarties sąlygų pažeidimas (t.y. 2 kartai ar daugiau) yra laikomas esminiu pažeidimu, dėl kurio gali būti nutraukta Sutartis.
 2. Gyventojui pažeidus Taisyklių 41.1, 41.5-41.6, 41.8-41.14, 41.17-41.24 punktus, bus skiriama 100 EUR (vieno šimto eurų) bauda už kiekvieną pažeidimą. Gyventojui pažeidus Taisyklių 41.2–41.4, 41.7, 41.15–41.16, bus skiriama 500 EUR (penkių šimtų eurų) bauda už kiekvieną pažeidimą. Neapsiribojant šiame punkte nurodytomis baudomis, kurios laikomis minimaliais ir neginčijamais Valdytojo nuostoliais dėl Taisyklių reikalavimų pažeidimo, Valdytojas turi teisę reikalauti nuostolių ir(ar) žalos atlyginimo..
 3. Valdytojas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį dėl:
  1. Esminių pažeidimų, nurodytų Taisyklėse ir(ar) Sutartyje, atveju, įspėjęs Gyventoją prieš 3 (tris) dienas;
  2. Dėl kitų Taisyklių ir(ar) Sutarties reikalavimų pažeidimų – įspėjęs Gyventoją prieš 10 (dešimt) dienų, jei Gyventojas per 5 (penkias) dienas nuo pakartotinio įspėjimo apie pažeidimą gavimo pažeidimo nepašalina.
 4. Esminiais Taisyklių ir(ar) Sutarties pažeidimais taip pat laikomi sistemingi pažeidimai, kuomet Gyventojas 2 (du) ar daugiau kartų pažeidžia Sutartį ir (ar) Taisykles.
 5. Gyventojui įspėjimas apie Taisyklių ir(ar) Sutarties pažeidimą, pranešimą apie Sutarties nutraukimą, reikalavimus dėl baudų įteikiamas Gyventojui el. pašto adresu, nurodytu Sutarties Specialiųjų sąlygų 2 punkte.

VII skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Visi pranešimai, įspėjimai, kita informacija Gyventojui siunčiami Sutarties Specialiųjų sąlygų 2 punkte nurodytu el. pašto adresu ir(ar) SMS žinute telefono numeriu arba įteikiant pasirašytinai į rankas. Apie pasikeitusį el. pašto adresą ir(ar) telefoną Gyventojas privalo nedelsdamas informuoti Objekto administratorių arba atitinkamo Objekto Valdytoją, išsiųsdamas informaciją Taisyklių 2 punkte nurodytu el. pašto adresu.
 2. Apie Taisyklių pakeitimus Gyventojas informuojamas prieš 30 (trisdešimt) dienų iki pakeitimų įsigaliojimo dienos, paskelbiant Taisykles interneto puslapyje www.shedcoliving.com ir apgyvendinimo paslaugų programėlėje. Tokiu atveju, kai valstybėje, kurioje yra Objektas, Taisyklės keičiamos skubos tvarka, t.y. paskelbus oficialius reikalavimus, rekomendacijas ar ekstremalią situaciją, pakeistos Taisyklės, įsigalioja iškart patvirtinus. Tokiu atveju apie pakeistas Taisykles Gyventojai informuojami ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo Taisyklių įsigaliojimo dienos.
 3. Esant prieštaravimų tarp Taisyklių ir Sutarties, taikomos Sutarties nuostatos.
 4. Taisyklės yra parengtos lietuvių, latvių ir anglų kalbomis. Esant neatitikimų tarp kalbų pirmenybė taikoma Objekto, kuriam taikomos Taisyklės, buvimo vietos valstybės kalbai.
 5. Valdytojas gali organizuoti įvairius renginius Objekto bendrose patalpose ir kviesti juose dalyvauti Gyventojus. Tokių renginių metu Valdytojas turi teisę filmuoti ir fotografuoti renginio dalyvius bei patalpinti medžiagą iš renginių pasirinktais kanalais Valdytojo veiklos ir Objekto viešinimo tikslais. Dalyvaudamas tokiuose renginiuose, Gyventojas sutinka, kad būtų filmuojamas ir fotografuojamas šiame punkte nurodytais tikslais.
(noun)

The small, simple building in your yard where you keep tools or gardening equipment. Shed means „hut,“ and probably comes from the word shade

(verb)

Shed is also a verb meaning „to cast off“, like when a snake sheds its skin... You can shed non-physical things, like a bad habit

Shed-Coliving logo footer

© 2023 SHED Co-living. All rights reserved. Privacy Policy / T&C / Rules / Details