Co-living space in Riga - Rules | SHED Co-living

IZMITINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NOTEIKUMI

Stājas spēkā 2023. gada 1. Februārī

Rules in English language

Rules in Lithuanian language

I NODAĻA

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 1. SHED Co-living izmitināšanas pakalpojumu sniegšanas noteikumi (turpmāk tekstā – “Noteikumi”) paredzēti personām, kuras ar kādu no šo Noteikumu 2. punktā norādītajiem pārvaldītājiem noslēgušas līgumu par izmitināšanas pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā Noteikumu 2. punktā norādītajā Objektā (turpmāk tekstā – “Līgums”), un (vai) personām, kuru labā Līguma ir noslēgts. Noteikumi ir ievietoti tīmekļa vietnē www.shedcoliving.com un tiek uzskatīti par neatņemamu Līguma daļu.
 2. Šie Noteikumi attiecas uz šādiem objektiem, kuros tiek sniegti izmitināšanas pakalpojumi (turpmāk tekstā katrs atsevišķi saukts par “Objektu”):
  1. SHED Vilnius, kas atrodas adresē Santaros g. 3, Viļņa, Lietuva, ko pārvalda SHED Vilnius, UAB, reģistrācijas numurs 306070275, e-pasts [email protected], tālr. +370 657 88805;
  2. SHED Riga, kas atrodas adresē Jelgavas iela 8/12, Rīga, Latvija, ko pārvalda SIA J12, reģistrācijas numurs 40203133168, e-pasts [email protected], tālr. +371 29551154.

Turpmāk Noteikumos šajā punktā norādītie izmitināšanas pakalpojumu sniedzēji Objektos SHED Vilnius, UAB, reģistrācijas numurs 306070275, un SIA J12, reģistrācijas numurs 40203133168, kopā tiek saukti par “Pārvaldītājiem”, bet katrs atsevišķi par “Pārvaldītāju”.

 1. Šo Noteikumu un Līguma nolūkos Objekts tiek saprasts kā ēka, kurā tiek sniegti izmitināšanas pakalpojumi, tajā esošajiem Iedzīvotājiem pēc Līguma tiek piešķirtas dzīvojamās istabas (turpmāk tekstā – Istabas), koplietošanas telpas (koridori, virtuves, atpūtas zonas, terases un citas telpas), kā arī Objekta teritorija (tostarp zaļā zona, Objekta auto stāvlaukums, stāvvietas, kas pieder pie Objektam, bet neatrodas Objekta teritorijā).
 2. Par Objekta darbības organizāciju, izmitināšanas pakalpojumu sniegšanu Objekta iedzīvotājiem (turpmāk tekstā – “Iedzīvotāji”), tostarp izmitināšanu, izrakstīšanu un (vai) izlikšanu, kārtību un tīrību, Noteikumu ievērošanas uzraudzību, atbild Objekta Pārvaldītājs un viņa pilnvarotie darbinieki – Objekta administrators un Objekta uzraugs.
 3. Pirms Līguma noslēgšanas katram Iedzīvotājam ir jāiepazīstas ar Noteikumiem. Iedzīvotājs, parakstot Līgumu, apstiprina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem un Līguma darbības laikā apņemas tos ievērot un nodrošināt, ka arī viņa viesi, kas atrodas Objektā, ievēro Noteikumus. Noteikumu nezināšana neatbrīvo Iedzīvotāju no atbildības par Noteikumu neievērošanu.
 4. Visi jautājumi, kas saistīti ar Noteikumiem un/vai Līgumu, kā arī darbību Objektā, bojājumiem, sūdzībām, kas radušās Iedzīvotājiem, tiek risināti, mutiski vai rakstveidā vēršoties pie Objekta administratora vai iesniedzot pieprasījumu/informāciju attiecīgā Objekta Pārvaldītājam uz Noteikumu 2. punktā norādīto e-pastu.
 5. Drošības un kārtības, kā arī Noteikumu ievērošanas nodrošināšanas nolūkos pēc Pārvaldītāja ieskatiem izvēlētajās Objekta koplietošanas telpās un Objekta teritorijā tiek veikta nepārtraukta videonovērošana. Novērošanas kameru vieta pēc Pārvaldītāja ieskatiem var tikt mainīta. Novērošanas kameru videoieraksti var tikt izmantoti, risinot strīda situācijas vai incidentus, novērošanas kameru ieraksti var tikt nodoti tiesībsargājošajām iestādēm. Parakstot Līgumu, Iedzīvotājs apliecina, ka ir informēts par videonovērošanu un video ierakstīšanu.

II NODAĻA

IZMITINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA. REĢISTRĀCIJA, IZMITINĀŠANA OBJEKTĀ, DOŠANĀS PROM

 1. Izmitināšanas pakalpojumus Objektā var rezervēt rezervēšanas sistēmā, kas ievietota tīmekļa vietnē www.shedcoliving.com, vai vēršoties pie Pārvaldītāja pa e-pastu, tālruni, vai ierodoties Objektā. Rezervācija stājas spēkā, kad Iedzīvotājs ir samaksājis rezervācijas sistēmā norādītā apjoma depozītu.
 2. Iedzīvotāju, ievērojot spēkā esošo izmitināšanas pakalpojumu rezervāciju, Objektā reģistrē un izmitina Objekta administrators. Reģistrējot Iedzīvotāju Objektā, ar Iedzīvotāju tiek noslēgts Līgums, ar kura saturu Iedzīvotājs iepazīstas, veicot izmitināšanas pakalpojumu rezervāciju.
 3. Līgumā norādītajā Istabā Iedzīvotājs tiek izmitināts viens vai kopā ar Līgumā norādīto personu. Dzīvot citā Istabā, nevis Līgumā norādītajā, kā arī dzīvot Istabā personām, kuras nav norādītas Līgumā, ir aizliegts. Ja pēc Līguma noslēgšanas rodas nepieciešamība apmesties citā Istabā, nevis Līgumā norādītajā vai izmitināt Istabā Līgumā nenorādītas personas, Iedzīvotājs var vērsties pie Pārvaldītāja par Līguma nosacījumu maiņu, iesniedzot pieprasījumu Objekta administratoram vai nosūtot pieprasījumu attiecīgā Objekta Pārvaldītājam uz Noteikumu 2. punktā norādīto e-pastu. Par Līguma grozīšanu saistībā ar Istabas maiņu un (vai) istabā dzīvojošo personu maiņu Pārvaldītājs var vienpersoniski noteikt Līguma grozīšanas papildu maksu, kas, ja tiks noteikta, būs publicēta Izmitināšanas pakalpojumu lietotnē un (vai) tīmekļa vietnē www.shedcoliving.com.
 4. Jauno Iedzīvotāju reģistrēšanās un izmitināšana Objektā tiek organizēta darba dienās (no pirmdienas līdz piektdienai) no 12:00 līdz 17:00, savukārt izrakstīšanās no Objekta un Istabas un Iedzīvotājam nodotā ​​inventāra atgriešana tiek veikta. jāveic vēlākais plkst. 10:00 parakstītā līguma apstiprināšanas pēdējā dienā. Svētku dienās un brīvdienās Iedzīvotāji Objektā netiek reģistrēti un izmitināti, kā arī netiek izrakstīti, izņemot gadījumus, kad Pārvaldnieks to nepārprotami norāda vietnē www.shedcoliving.com un/vai Izmitināšanas pakalpojumos. Iesniegums, ka Iedzīvotāju reģistrēšanās un/vai izmitināšana, kā arī izrakstīšanās notiek attiecīgajās valsts svētku dienās vai brīvdienās ar namu pārvaldnieka palīdzību vai pašreģistrēšanās/izrakstīšanās procedūru. Jebkurā gadījumā ar šo ir obligāti, ka Iedzīvotājs vismaz 3 (trīs) darba dienas pirms ierašanās/izbraukšanas Objektā uz Noteikumu 2.sadaļā norādīto e-pasta adresi informē Administratoru vai attiecīgā Objekta pārvaldnieku par paredzamais ierašanās/izbraukšanas laiks Objektā.
 5. Ja Iedzīvotājs, kurš samaksājis depozītu, kavē ierašanos, lai apmestos Objektā, vairāk nekā par 10 (desmit) dienas un par šo kavēšanos nav iepriekš informējis Pārvaldītāju pa Noteikumu 2. punktā norādīto e-pastu, Pārvaldītājam ir tiesības atcelt rezervāciju, rakstveidā brīdinot par to Iedzīvotāju 5 (piecas) dienas iepriekš. Tādā gadījumā iemaksātais depozīts Iedzīvotājam netiek atmaksāts. Ja Iedzīvotājs nav samaksājis depozītu un kavē ierašanos, lai apmestos Objektā, Pārvaldītājam ir tiesības dzēst rezervāciju nākamajā dienā pēc termiņa, kad bija paredzēts ierasties, lai apmestos Objektā. Šajā punktā norādītajos gadījumos Pārvaldītājs neatbild par Iedzīvotāja ciestajiem zaudējumiem, kaitējumu, kā arī nemateriālajiem pārdzīvojumiem un citām neērtībām.
 6. Objekta vai tā daļas remonta, avāriju gadījumā, kā arī citos objektīvi neatliekamos gadījumos Pārvaldītājam ir tiesības vienpersoniski un laiku vai uz atlikušo Līguma darbības laiku pārcelt Iedzīvotāju uz citu istabu, informējot Iedzīvotāju rakstveidā ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja vien objektīvu apstākļu dēļ šāds informēšanas laiks nav pārāk ilgs. Pārceļot Iedzīvotāju uz citu istabu, Pārvaldītājs pieliks visas pūles, lai Iedzīvotāja dzīves apstākļi nepasliktinātos.
 7. Pēc Iedzīvotāja rakstveida pieprasījuma Līguma darbības laikā Pārvaldītājs var dot atļautu reģistrēt Iedzīvotāja dzīvesvietu (deklarētā dzīvesvieta) Objektā. Pārvaldītājam ir tiesības vienpusēji noteikt maksu šādas atļaujas izsniegšanai.
 8. Ja Iedzīvotājs dodas prom no Objekta uz ilgāku laiku nekā 1 (viens) mēnesis, viņam ir jāinformē Objekta administrators vai attiecīgā Objekta Pārvaldītājs pa Noteikumu 2. punktā norādīto e-pastu.
 9. Ja mainījies (samazinājies) Istabas Iedzīvotāju skaits, Pārvaldītājs iespēju robežās var piedāvāt Iedzīvotājiem mazāka izmēra istabu. Ja atlikušais (-ie) Istabas Iedzīvotājs (-i) pēc Pārvaldītāja piedāvājuma saņemšanas nepiekrīt pārcelties uz piedāvāto istabu, viņam (-iem) ir jāmaksā pilna cena par Istabu, kurā dzīvo, neatkarīgi no Istabas Iedzīvotāju skaita.
 10. Iedzīvotājam ir tiesības lūgt pārvietot viņu no vienas istabas uz citu būtisku istabas trūkumu dēļ vai citu objektīvu apstākļu dēļ, iesniedzot pieprasījumu Objekta administratoram vai nosūtot pieprasījumu attiecīgā Objekta Pārvaldītājam uz Noteikumu 2. punktā norādīto e-pastu. Pārvaldītājs apņemas izskatīt lūgumu mainīt istabu un sniegt atbildi ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šāda pieprasījuma saņemšanas.
 11. Iedzīvotājam ir jāatbrīvo Istaba, jānonod Pārvaldītājam tā kopā ar visu Iedzīvotājam nodoto inventāru, kā arī jāatdod Atslēga un jāatstāj Objekts pēdējā Līguma darbības dienā. Ja Līguma pēdējā darbības diena sakrīt ar valsts svētku dienu vai nedēļas nogali, Iedzīvotājam iepriekš, ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas iepriekš ir jāinformē Pārvaldītājs, paziņojot par plānoto aizbraukšanu Objekta administratorei vai nosūtot informāciju attiecīgā Objekta Pārvaldītājam pa Noteikumu 2. punktā norādīto e-pastu, un jāsaskaņo aizbraukšanas diena. Ja Iedzīvotājs noteiktajā laikā nav informējis par paredzēto došanos prom, viņš uzņemas visu risku par to, ka Līguma darbības pēdējā dienā viņš nevarēs nodot Istabu un Inventāru Pārvaldītājam, un ir informēts, ka tādā gadījumā par papildu periodu no Līguma darbības beigām līdz Istabas nodošanai (atbrīvošanai) būs jāmaksā papildu maksa par izmitināšanas pakalpojumiem pēc Pārvaldītāja noteiktajiem tarifiem.
 12. Ja Iedzīvotājs Līguma termiņa beigu dienā neatbrīvo Telpu no neatbrīvo Istabu no personiskajām mantām un nenodod Istabu Noteikumu 19. punktā noteiktajā kārtībā, Pārvaldītājam ir tiesības vienpusēji un bez ierobežojumiem pārņemt Istabu, šim nolūkam iekļūt Istabā, atbrīvot Istabu no visām Pārvaldītājam nepiederošām mantām, nomainīt Istabas atslēgas, atslēgt elektrības padevi un citus inženiertīklus un/vai citādi ierobežot Iedzīvotāja piekļuvi Istabai. Pārvaldītājs no Istabas izņemtās mantas glabās ne ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi no Līguma darbības beigām, un tas tiks uzskatīts par maksas mantu glabāšanas pakalpojumu, ko sniedz Pārvaldītājs. Par katru no Istabas izņemto mantu glabāšanas dienu Pārvaldītājs aprēķinās Pārvaldītāja noteikto glabāšanas maksu. Pārvaldītājam ir tiesības pēc saviem ieskatiem iznīcināt (utilizēt), pārdot vai citādi nodot trešajām personām visas no Istabas izņemtās mantas, ja Iedzīvotājs 1 (viena) mēneša laikā, rēķinot no Līguma darbības beigām, mantas nepaņem. Tādā gadījumā visus ieņēmumus, kas saņemti, pārdodot šīs mantas, patur Pārvaldītājs kā kompensāciju par šo mantu glabāšanu un apsaimniekošanu. Šajā sadaļā paredzēto darbību veikšanai Iedzīvotājs, parakstot šo Līgumu, piešķir Izmitināšanas pakalpojumu sniedzējam un viņa darbiniekiem neatsaucamas pilnvaras. Ja šīs mantas tiek utilizētas, visas ar to saistītās izmaksas tiek segtas no Iedzīvotāja samaksātā depozīta.
 13. Dodoties prom no Objekta, Iedzīvotājam jāsamaksā visi maksājumi (maksa par izmitināšanas pakalpojumiem, papildu maksas pakalpojumiem, soda naudas, pakalpojumu administrēšanas maksa un citas). Iedzīvotāja samaksātais depozīts tiek atmaksāts Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.
 14. Iedzīvotājs, kurš nav devies prom no Objekta ilgāk nekā 5 (piecas) dienas pēc Līguma beigām, tiek izlikts piespiedu kārtā spēkā esošo tiesību aktu noteiktajā kārtībā.

III NODAĻA

OBJEKTA LIETOŠANA

 1. Par Objekta kārtību un tīrību Istabās, Objekta koplietošanas telpās un Objekta teritorijā, Noteikumu ievērošanu atbild visi Iedzīvotāji un viņu viesi viesošanās laikā.
 2. Objekta teritorijā esošās autostāvvietas ir par maksu. Iedzīvotājs drīkst tās izmantot tikai pēc autostāvvietas papildu pakalpojuma pieteikšanas, jo šis maksas pakalpojums. Par autostāvvietas pasūtīšanas un lietošanas nosacījumiem ir jāsazinās ar Objekta administratoru. Tā kā autostāvvietu skaits Objekta pagalmā ir ierobežots, autostāvvietas tiks piešķirtas, ņemot vērā šī pakalpojuma pieprasījuma iesniegšanas laiku. Novietot automašīnu Objekta teritorijā esošajā autostāvvietā, nepiesakot autostāvvietas pakalpojumu, ir stingri aizliegts – ar Pārvaldītāja vienpusēju lēmumu šādu automašīnu var piespiedu kārtā evakuēt uz automašīnas īpašnieka rēķina vai automašīnas īpašniekam vai lietotājam tiek izrakstīts rēķins par autostāvvietu, kura apmērs ir 3 (trīs) reizes lielāks par Pārvaldītāja noteikto un izmantoto standarta autostāvvietas cenu. Iepazīties ar autostāvvietu pakalpojumu cenu var Izmitināšanas pakalpojumu lietotnē vai sazinoties ar Objekta administratoru.
 3. Iedzīvotājs Istabā drīkst lietot savas personiskās brīvstāvošās mēbeles (piemēram, krēslus, kušetes, žurnālu galdiņu u.tml.). Istabā un (vai) Objekta koplietošanas telpās bez Pārvaldītāja iepriekšējas rakstveida piekrišanas ir stingri aizliegts ierīkot iebūvējamas, piekarināmas un citādi pie sienām, griestiem vai grīdas stiprināmas mēbeles vai citu inventāru vai dekora elementus (tostarp gaismekļus, gleznas u.tml.), kā arī citas tehniskās vai inženiertehniskās iekārtas, internetu vai citus sakaru līdzekļus.
 4. Iedzīvotājam ir tiesības izmantot Istabu un Objekta koplietošanas telpas tikai dzīvošanai. Iedzīvotājam aizliegts Objektā sniegt jebkādus tirdzniecības, medicīniskos, terapijas vai citus pakalpojumus vai veikt jebkuru citu saimniecisko darbību vai jebkuru citu darbību, kas ietver regulāru trešo personu ierašanos Objektā.
 5. Objekta Pārvaldītājs neatbild par pazaudētām, sabojātām, nozagtām vai citādi bojātām Iedzīvotāja un (vai) viņa viesu mantām, kas atrodas Istabā, Objekta koplietošanas telpās vai Objekta teritorijā.

Viesi

 1. Pēc Iedzīvotāja ielūguma Objektu jebkurā dienā no 8.00 līdz 23.00 drīkst apmeklēt viesi. Visiem viesiem, kuri ierodas Objektā pie Iedzīvotāja, drošības un kārtības uzturēšanas nolūkos ir jāreģistrējas viesu grāmatā, norādot Istabu, uz kuru viņi ieradušies, ierašanās un aiziešanas laiku, kā arī viesa vārdu un uzvārdu, kā ar;i viesim ir jāparakstās viesu grāmatā. Paziņojums par Objekta viesu personas datu apstrādi ir pieejams Objekta reģistratūrā. Objekta administratoram ir tiesības pieprasīt viesim uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kā arī gadījumā, ja radušās šaubas, vai viesis patiešām ir ieradies pie norādītā Iedzīvotāja, pa tālruni sazināties ar Iedzīvotāju, lai saņemtu apstiprinājumu par viesu ierašanos. Ja Iedzīvotājs norāda, ka viesis netiek gaidīts un (vai) ir nevēlams, vai ja Objekta administratoram neizdodas pa tālruni sazināties ar Iedzīvotāju, Objekta administratoram ir tiesības atteikties ielaist viesi Objektā.
 2. Iedzīvotājs, kurš pieņem viesus, ir pilnībā atbildīgs par viņu uzvedību un darbībām gan Istabā, gan Objekta koplietošanas telpās un Objekta teritorijā.
 3. Pēc Iedzīvotāja rakstveida pieprasījuma un ar iepriekšēju Objekta administratora atļauju Iedzīvotājs drīkst ļaut viesim bez maksas nakšņot Istabā ne vairāk kā 2 (divas) naktis mēnesī. Ja viesim ir nepieciešams nakšņot Objektā ilgāku laiku, Iedzīvotājs var vērsties pie Pārvaldītāja par īslaicīgas izmitināšanas maksas pakalpojuma sniegšanu viesiem. Šādu pakalpojumu Pārvaldītājs sniedz pēc iespējām, piemērojot Pārvaldītāja noteiktās izmitināšanas pakalpojumu cenas.
 4. Ja Objekta administrators ir saņēmis sūdzību par viesiem, kuri ieradušies pie Iedzīvotāja, (piemēram, par apmeklējuma laiku vai uzvedību, kas pārkāpj Noteikumus), viņš var ierobežot šo viesu apmeklējuma laiku vai neļaut viņiem ierasties Objektā.

Objekta un koplietošanas telpu izmantošana

 1. Katru dienu no 22.00 līdz 7.00 Objektā un no 19.00 līdz 7.00 Objekta teritorijā tiek noteikts klusais laiks.
 2. Ieeja un izeja no Objekta iespējama jebkurā diennakts laikā.
 3. Līguma darbības laikā (izņemot sanitārās apkopes laiku) Iedzīvotājam ir tiesības izmantot Objekta koplietošanas virtuves, WC, darba un atpūtas telpas, veļas mazgātavu, spēļu istaba. Izmantojot koplietošanas telpas, ir jāievēro kārtības un tīrības prasības, pēc telpu lietošanas jāatstāj tās kārtībā un tīras, izmantojot koplietošanas telpas klusajā laikā, nedrīkst traucēt pārējo Objekta iedzīvotāju mieru, piemēram, ar troksni, gaismām u.tml.
 4. Objekta koplietošanas telpās iedzīvotāji par Pārvaldītāja līdzekļiem tiek apgādāti ar ziepēm, papīra dvieļiem, tualetes papīru.
 5. Koplietošanas telpas, kurās atradās un/vai kuras izmantoja Iedzīvotājs (un viņa viesi), ir jāuztur tīras un kārtībā.
 6. Ja Iedzīvotājs pamana netīras vai nekārtīgas Objekta koplietošanas telpas, viņam ir jāvēršas pie Objekta administratora vai jāpaziņo attiecīgā Objekta Pārvaldītājam pa Noteikumu 2. punktā norādīto e-pastu, lai noskaidrotu, kurš Iedzīvotājs nav ievērojis Noteikumus.
 7. Objekta koplietošanas telpās, izņemot tam īpaši paredzētās vietas, aizliegts turēt un (vai) uzglabāt personiskās mantas.
 8. Ballītes, pulcēšanās vai līdzīga rakstura izklaides bez iepriekšējas Objekta administratora atļaujas ir aizliegtas.
 9. Personām, kuras ir saslimušas ar infekcijas slimībām vai citām ar gaisa pilieniem viegli nododamām slimībām, kā arī ar parazītiem (piemēram, utīm), ir aizliegts izmantot Objekta koplietošanas telpas un koplietošanas inventāru un mantas. Pēc iespējas par šādiem gadījumiem ieteicams informēt (var arī anonīmi) Pārvaldītāju, lai viņš varētu laikus rīkoties, lai aizsargātu pārējo Objekta iedzīvotāju veselību.
 10. Iedzīvotājiem ir jāievēro ugunsdrošības prasības. Ja Iedzīvotāji, tīši vai nejauši rīkojoties, ir izraisījuši ugunsgrēka briesmas un ir ieslēgusies signalizācija, ierodas apsardzes uzņēmums, lai pārbaudītu situāciju un risinātu problēmu. Tādā gadījumā Iedzīvotājam tiek piemērots EUR 100 (viens simts eiro) soda nauda, un Iedzīvotājam ir jāatlīdzina pārējie Pārvaldītāja ciestie zaudējumi un/vai kaitējums.
 11. Aizliegts:
  1. Objektā smēķēt, izņemot tam īpaši paredzētas un apzīmētas vietas;
  2. Objektā izgatavot, uzglabāt, lietot vai izplatīt narkotiskas, toksiskas, psihotropas, ugunsbīstamas vai sprādzienbīstamas vielas, kā arī sprāgstvielas, pirotehniku. To pierāda dažādas izcelsmes, dažādos veidos izgatavotas šajā punktā norādītās vielas (dažādās formās un veidos), kā arī citi priekšmeti ar norādīto vielu atlikumiem un (vai) iekārtas, ierīces, kas paredzētas, lai izgatavotu, glabātu un (vai) lietotu šīs vielas (pārkāpums tiek uzskatīts par būtisku pārkāpumu);
  3. Objektā izgatavot, turēt, glabāt, izmantot vai izplatīt jebkurus šaujamieročus vai aukstos ieročus, un (vai) patronas (šāds pārkāpums tiks uzskatīts par būtisku pārkāpumu);
  4. Objektā izgatavot, uzglabāt un (vai) izplatīt alkoholiskos dzērienus. To pierāda dažādas izcelsmes, dažādos veidos izgatavotas šajā punktā norādītās vielas (dažādās formās un veidos), to izgatavošanai paredzētas ierīces un iekārtas (šāds pārkāpums tiks uzskatīts par būtisku pārkāpumu);
  5. Patvaļīgi ielaist Objektā un (vai), neievērojot noteikto kārtību, izmitināt Objektā Objekta viesu reģistrā nereģistrētus viesus;
  6. Objektu apmeklēt viesiem alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu reibumā un (vai) viesiem, kam ir līdzi sprāgstvielas, spridzekļi un (vai) ieroči. Objekta administratoram ir tiesības noteikt, vai persona ir alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu reibumā, izvērtējot šādas pazīmes: alkohola aromāts izelpā, neadekvāta uzvedība (uzbudināts, aizkaitināms, agresīva uzvedība, u.c.), nesakarīga runa, nekoordinētas kustības u.c., un atteikties ielaist Objektā;
  7. Objektā turēt un (vai) uzglabāt instrumentus vai ierīces ar iekšdedzes dzinēju, smērvielas, benzīnu vai citus ugunsnedrošus šķidrumus (šāds pārkāpums tiks uzskatīts par būtisku pārkāpumu);
  8. Objektā trokšņot klusajā laikā;
  9. Objekta koplietošanas telpās atstāt no Istabas iznestus sadzīves atkritumus, netīros traukus vai citas personiskās mantas;
  10. Objektā turēt dzīvniekus vai viņiem paredzētu inventāru;
  11. Patvaļīgi pārcelties uz citu istabu Objektā vai aizņemt Objekta koplietošanas telpas;
  12. Patvaļīgi pārvietot inventāru, istabās vai Objekta koplietošanas telpās iebūvētās vai pie sienas, griestiem vai grīdas piestiprinātās mēbeles, iekārtas vai dekora elementus;
  13. Bojāt Objektā esošo Inventāru, ierīces vai citas mantas;
  14. Piemēslot vai bojāt Objekta telpas un (vai) teritoriju;
  15. Piesavināties citu Objekta iedzīvotāju, viņu viesu vai Pārvaldītāja mantu, lietas, dokumentus u.tml. (šāds pārkāpums tiks uzskatīts par būtisku pārkāpumu);
  16. Ar savām darbībām Objektā apdraudēt cita cilvēka dzīvību vai veselību, seksuālo pārliecību, aizskart godu vai cieņu, aizvainot, kūdīt uz karu; veikt diskriminējošas darbības, vardarbību, draudēt ar izrēķināšanos (šāds pārkāpums tiks uzskatīts par būtisku pārkāpumu);
  17. Atbrīvot Objektu, neinformējot par to Objekta administratoru;
  18. Veikt citas darbības, kas nav savienojamas ar morāli, sabiedrisko kārtību, Noteikumiem un/vai pārkāpj spēkā esošo tiesību aktu prasības;
  19. Patvaļīgi veikt jebkādu Objekta telpu un/vai iekārtu remontu vai nomaiņu;
  20. Uz Objekta durvīm, logiem vai sienām patvaļīgi piestiprināt antenas, plakātus vai citus priekšmetus, kā arī pārklāt minētos objektus ar citiem grūti noņemamiem līdzekļiem (piemēram, krāsu, eļļu u.tml.), kas var pasliktināt Objekta vai tajā esošo telpu stāvokli;
  21. Objektā (gan istabās, gan koplietošanas telpās) lietot sildīšanai, dzesēšanai vai vēdināšanai paredzētās sadzīves tehnikas ierīces;
  22. Istabās un/vai Objekta koplietošanas telpās patvaļīgi ierīkot un/vai lietot elektroierīces, izņemot mazo sadzīves tehniku un/vai datoru, kā arī lietot bojātas elektroierīces;
  23. Lietot Iedzīvotājam piešķirto gultu bez gultas veļas un pārvalkiem (palagiem);
  24. Slepus filmēt, fotografēt citu personu darbības un sarunas.

IV NODAĻA

PĀRVALDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

 1. Pārvaldītājam un viņa pilnvarotajām personām ir tiesības:
  1. Jebkurā diennakts laikā apmeklēt Objekta koplietošanas telpas, pārbaudīt vai remontēt tur esošās ierīces (nodrošinot, lai tas netraucētu atpūsties vai mācīties Iedzīvotājiem, kas tobrīd atrodas telpās);
  2. Jebkurā laikā starp 8.00 un 22.00 iepriekš pieklauvējot, ieiet istabā;
  3. Izņemot Noteikumu 42.4. punktā norādītos gadījumus, ieiet Istabā, piedaloties Iedzīvotājam vai viņa pārstāvim, ja nepieciešams veikt remontdarbus vai pārbaudīt Istabu un/vai Noteikumu ievērošanu. Šim nolūkam Iedzīvotājs tiek informēts pa e-pastu ne vēlāk kā 1 (vienu) dienu pirms paredzētās vizītes. Iedzīvotājam ir jānodrošina, lai paziņojumā norādītajā laikā Pārvaldītāja darbiniekiem vai citām norādītajām personām tiktu nodrošināta iespēja iekļūt Istabā;
  4. Lai veiktu neatliekamus remontdarbus Istabā, novērstu avāriju un/vai avārijas sekas, izvairītos no cilvēka dzīvības vai veselības apdraudējuma, aizsargātu mantu, iekļūt Istabā bez Iedzīvotāja vai viņa pilnvarotās personas piedalīšanās, iepriekš pat neinformējot, patstāvīgi atslēdzot durvis;
  5. Lai nodrošinātu tīrību un kārtību istabās, Objekta administratoram kopā ar citiem Objekta darbiniekiem ir tiesības veikt Istabas plānveida pārbaudes, brīdinot par to Iedzīvotāju ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas iepriekš. Iedzīvotājam ir jānodrošina, lai paziņojumā norādītajā laikā Pārvaldītāja darbiniekiem vai citām norādītajām personām tiktu nodrošināta iespēja iekļūt Istabā;
  6. Ja, pārbaudot tīrību un kārtību Istabās un (vai) Objekta koplietošanas telpās, tiek konstatēts, ka tīrība un kārtība telpās, kuras izmanto Iedzīvotājs (-i), neatbilst sanitāro higiēnas normu prasībām, pieteikt tīrīšanas pakalpojumus uz Iedzīvotāja (-u), kas lieto telpu (-as), rēķina, pirms tam norādot šādiem Iedzīvotājiem termiņu, kurā jāsakārto minētās telpas;
  7. Ja Objekta koplietošanas telpās tiek atrasti no istabas iznesti sadzīves atkritumi, netīri trauki vai cits personīgais inventārs, norādīt Iedzīvotājiem, kam pieder šīs mantas, nekavējoties novākt šos sadzīves atkritumus, netīros traukus vai citu personīgo inventāru, pretējā gadījumā Pārvaldītāja darbiniekiem ir tiesības novākt šīs mantas pēc saviem ieskatiem. Ja neizdodas noteikt sadzīves atkritumu, netīro trauku vai personīgā inventāra īpašnieku, Pārvaldītāja darbiniekiem ir tiesības novākt šīs mantas, nebrīdinot to īpašnieku, bet, kad viņš tiek konstatēts, piemērot Noteikumu 52. punktā norādīto soda naudu;
  8. Neielaist Objektā Iedzīvotājus, kuri pēc Objekta administratora pieprasījuma neuzrāda personas apliecību vai pasi, vai citu personu apliecinošu dokumentu un (vai) kura ierašanos neapstiprina Iedzīvotājs;
  9. Piemērot kavējuma naudu 0,05% no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, ja Iedzīvotājs laikus nesamaksā maksu par izmitināšanas pakalpojumiem, maksu par papildu pakalpojumiem;
  10. Piemērot brīdinājumus un (vai) soda naudu Iedzīvotājiem par Noteikumu pārkāpumiem;
  11. Veikt citas funkcijas, lai nodrošinātu Noteikumu prasību izpildi.
 2. Pārvaldītāja darbiniekiem ir:
  1. Jāciena un jāievēro Iedzīvotāju tiesības un likumīgās intereses;
  2. Jāsniedz informācija un konsultācijas Iedzīvotājiem ar izmitināšanu un dzīvošanu Objektā saistītajos jautājumos, jārisina Iedzīvotāju pieprasījumi, jāreaģē uz sniegto informāciju.

V NODAĻA

MAKSA

 1. Iedzīvotājs Līgumā noteiktajā kārtībā:The Resident, in accordance with the procedure established in the Agreement:
  1. Samaksā depozītu ne vēlāk kā rezervācijas sistēmā noteiktajā termiņā. Depozītu var samaksāt ar bankas pārskaitījumu vai kredītkarti, izmantojot saiti no tiešsaistes rezervācijas platformas. Depozīts tiek izmantots un atmaksāts Līgumā ar Iedzīvotāju noteiktajā kārtībā un ar noteiktajiem nosacījumiem. Ja Iedzīvotājs rezervācijas sistēmā noteiktajā laikā neierodas, lai apmestos Objektā, vai pēc depozīta samaksāšanas nolemj atteikties no rezervācijas, tiek uzskatīts, ka Iedzīvotājs vienpusēji pēc savas iniciatīvas ir pārtraucis Līgumu pirms termiņa, un samaksātais depozīts netiek atmaksāts;
  2. Maksā maksu par Pārvaldītāja sniegtajiem izmitināšanas pakalpojumiem, maksu par izvēlētajiem papildu pakalpojumiem, precēm, soda naudu, pakalpojumu administrēšanas maksu;
  3. Maksā citas papildu maksas, kas procesā radušās.
  4. Atlīdzina Pārvaldītājam izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem (elektroenerģiju, auksto un karsto ūdeni), ja Iedzīvotāja izmantotais komunālo pakalpojumu apmērs mēnesī pārsniedz šajā punktā noteiktos komunālo pakalpojumu mēneša limitus. Šādā gadījumā komunālo pakalpojumu izdevumu atlīdzināšanas summa tiek aprēķināta katrai istabai atsevišķi, ņemot vērā uzskaites ierīču rādījumus, piemērojot komunālo pakalpojumu sniedzēju noteiktos pakalpojumu tarifus attiecīgajā mēnesī. Rēķins par komunālajiem pakalpojumiem tiek izrakstīts par iepriekšējo mēnesi, un tas ir jāsamaksā 5 (piecu) darba dienu laikā no tā izrakstīšanas dienas. Ja Līgums ir spēkā nepilnu mēnesi, tiek piemēroti komunālo pakalpojumu mēneša limiti, pārrēķinot proporcionāli Līguma darbības termiņam. Pārvaldītājs piemēro šos komunālo pakalpojumu mēneša limitus: (i) vienvietīgai istabai – 150 kWh elektroenerģija, aukstais ūdens – 4 kub.m., karstais ūdens – 4 kub.m., (ii) divvietīgai istabai – 225 kWh elektroenerģija, aukstais ūdens – 8 kub.m., karstais ūdens – 8 kub.m.
 2. Ja Līgumā paredzēto pakalpojumu apmaksai ir noteikts tiešais debets un kredītkartē un/vai bankas kontā nav pietiekami daudz līdzekļu, ko noņemt par izmitināšanas pakalpojumiem, karte ir bojāta vai nedarbojas, Iedzīvotājs saņem par to paziņojumu un 5 (piecu) dienu laikā viņam ir jāveic nepieciešamās darbības, lai Pārvaldītājam maksājamās summas varētu pienācīgi samaksāt.
 3. Maksu par izmitināšanas pakalpojumiem, papildu pakalpojumiem, precēm, pakalpojumu administrācijas maksu u.c. vienpusēji nosaka attiecīgā Objekta Pārvaldītājs. Attiecīgā Objekta Pārvaldītājam ir tiesības vienpusēji mainīt (palielināt) izmitināšanas pakalpojumu maksu, informējot Iedzīvotāju ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas līdz paredzētajai izmitināšanas maksas palielināšanas dienai, norādot jauno izmitināšanas pakalpojumu cenu un datumu, no kura tiks piemērota jaunā izmitināšanas pakalpojumu maksa. Tādā gadījumā Iedzīvotājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu pirms termiņa šajā punktā paredzētajā kārtībā. Iedzīvotājs pēc attiecīgā Objekta Pārvaldītāja paziņojuma par izmitināšanas pakalpojumu cenas palielināšanu saņemšanas 10 (desmit) dienu laikā rakstveidā informē attiecīgā Objekta Pārvaldītāju, ja Iedzīvotājs plāno pirms termiņa pārtraukt Līgumu. Ja Iedzīvotājs norādītajā termiņā nebrīdina par Līguma pārtraukšanu, tiek uzskatīts, ka Iedzīvotājs neplāno pārtraukt Līgumu un piekrīt jaunajai izmitināšanas pakalpojumu cenai. Puses vienojas – ja Iedzīvotājs pārtrauc Līgumu pēdējā sākotnēnās izmitināšanas pakalpojuma cenas darbības dienā, Iedzīvotājam tiks atmaksāts depozīts, ievērojot Līguma Vispārīgo noteikumu 4.4. un/vai 4.8. punktu. Ja Iedzīvotājs Līgumu pārtrauc agrāk nekā pēdējā sākotnējās izmitināšanas pakalpojuma cenas darbības dienā, depozīts netiek atmaksāts. Pārējo pakalpojumu un/vai preču maksu Pārvaldītājs maina vienpusēji, iepriekš neinformējot Iedzīvotāju, un šāds maksas palielinājums nevar tikt uzskatīts par pamatu, lai Iedzīvotājs pārtrauktu Līgumu pirms termiņa.
 4. Maksa par izmitināšanas pakalpojumiem kopā ar izvēlēto maksas papildu pakalpojumu maksu ir jāsamaksā Līgumā noteiktajā kārtībā un ar noteiktajiem nosacījumiem.
 5. Jebkuri zaudējumi, ko Iedzīvotājs nodarījis Objektam un/vai Pārvaldītājam, ir jāatlīdzina 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pieprasījuma par zaudējumu atlīdzināšanu saņemšanas.
 6. Ja Pārvaldītāja iesniegtajā pieprasījumā vai faktūrrēķinā nav norādīts cits maksāšanas termiņš, soda naudas, pakalpojumu administrēšanas un citas maksas Iedzīvotājam ir jāsamaksā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Pārvaldītāja pieprasījuma vai faktūrrēķina saņemšanas.
 7. Ja Iedzīvotājs kavē Noteikumos un/vai Līgumā norādītos maksājumus vai jebkuru to daļu, Iedzīvotājs tiek rakstveidā brīdināts un viņam ir jāsamaksā parāds 3 (trīs) dienu laikā pēc paziņojuma par parada rašanos saņemšanas.
 8. Ja tiek kavēta samaksa par izmitināšanas pakalpojumiem vai citiem Noteikumos vai Līgumā paredzētajiem pakalpojumiem vai Pārvaldītāja ciesto zaudējumu vai nodarītā kaitējuma atlīdzināšana vairāk nekā par 30 (trīsdesmit) dienām vai tiek kavēta jebkuru Noteikumos vai Līgumā paredzēto maksājamo summu vai jebkuras to daļas samaksa vairāk nekā par 5 (piecām) dienām 2 (divas) vai vairākas reizes, tas tiek uzskatīts par būtisku pārkāpumu.

VI NODAĻA

ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU PĀRKĀPUMIEM

 1. Ja Iedzīvotājs pārkāpj Noteikumus un/vai Līgumu, viņš tiek rakstveidā brīdināts par pārkāpumu. Sistemātisks Noteikumu un/vai Līguma nosacījumu pārkāpums (t.i., 2 reizes vai vairāk) tiek uzskatīts par būtisku pārkāpumu, kura dēļ var tikt pārtraukts Līgums.
 2. Ja Iemītnieks pārkāpj Noteikumu 41.1., 41.5.–41.6., 41.8.–41.14., 41.17.–41.24. punktu, tiks piemērots 100 EUR (viens simts eiro) naudas sods par katru pārkāpumu. Ja Iedzīvotājs pārkāpj Noteikumu 41.2.–41.4., 41.7., 41.15.–41.16. punktu, tiks piemērots 500 EUR (pieci simts eiro) naudas sods par katru pārkāpumu.  Neaprobežojoties ar šajā punktā noteiktajām soda naudām, kas tiek uzskatītas par minimālajiem un neapstrīdamajiem Pārvaldītāja zaudējumiem par Noteikumu prasību pārkāpumu, Pārvaldītājam ir tiesības pieprasīt zaudējumu un (vai) kaitējuma atlīdzināšanu.
 3. Pārvaldītājam ir tiesības vienpusēji, nevēršoties tiesā, pārtraukt Līgumu:
  1. Noteikumos un/vai Līgumā norādīto būtisko pārkāpumu gadījumā, brīdinot Iedzīvotāju 3 (trīs) dienas iepriekš;
  2. Citu Noteikumu un/vai Līguma prasību pārkāpuma dēļ – brīdinot Iedzīvotāju 10 (desmit) dienas iepriekš, ja Iedzīvotājs 5 (piecu) dienu laikā pēc atkārtota brīdinājuma par pārkāpumu nenovērš pārkāpumu.
 4. Par būtiskiem Noteikumu un/vai Līguma pārkāpumiem tiek uzskatīti arī sistemātski pārkāpumi, kad Iedzīvotājs 2 vai vairākas reizes pārkāpj Līgumu un/vai Noteikumus.
 5. Brīdinājums par Noteikumu un/vai Līguma pārkāpumu, paziņojums par Līguma pārtraukšanu, soda naudas pieprasījumi Iedzīvotājam tiek nosūtīti uz e-pasta adresi, kas norādīta Līguma Īpašo nosacījumu 2. punktā.

VII NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

 1. Visi paziņojumi, brīdinājumi, cita informācija Iedzīvotājam tiek sūtīta uz Līguma Īpašo nosacījumu 2. punktā norādīto e-pasta adresi un/vai ar SMS uz tālruņa numuru, vai tiek izsniegta pret parakstu. Par izmaiņām e-pasta adresē un/vai tālruņa numurā Iedzīvotājam nekavējoties ir jāinformē Objekta administrators vai attiecīgā Objekta Pārvaldītājs, nosūtīt informāciju uz Noteikumu 2. punktā norādīto e-pasta adresi.
 2. Par Noteikumu grozījumiem Iedzīvotājs tiek informēts 30 (trīsdesmit) dienas pirms grozījumu stāšanās spēkā, publicējot Noteikumus tīmekļa vietnē www.shedcoliving.com un izmitināšanas pakalpojumu lietotnē. Ja Noteikumi valstī, kurā atrodas Objekts, tiek grozīti steidzamības kārtībā, t.i., ja tiek publicētas oficiālas prasības, rekomendācijas vai ārkārtas situācija valstī, kurā Objekts atrodas, grozītie Noteikumi stājas spēkā uzreiz pēc to apstiprināšanas. Tādā gadījumā par grozītajiem Noteikumiem Iedzīvotāji tiek informēti ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā pēc Noteikumu stāšanās spēkā.
 3. Ja ir pretrunas starp Noteikumiem un Līgumu, tiek ievēroti Līguma nosacījumi.
 4. Noteikumi ir sastādīti lietuviešu, latviešu un angļu valodā. Valodu nesakritību gadījumā noteicošā ir Objekta atrašanās vietas valsts valoda, uz kuru attiecas Noteikumi.
 5. Pārvaldnieks var organizēt dažādus pasākumus Objekta koplietošanas telpās un aicināt tajos piedalīties iedzīvotājus. Šādu pasākumu laikā Pārvaldniekam ir tiesības filmēt un fotografēt pasākuma dalībnieki un izvietot materiālu no pasākumiem izvēlētos kanālos Pārvaldnieka darbības un Objekta publicitātes nolūkos. Piedaloties šādos pasākumos, Iedzīvotājs piekrīt, ka tiek filmēts un fotografēts šajā punktā noteiktajos nolūkos.
(noun)

The small, simple building in your yard where you keep tools or gardening equipment. Shed means „hut,“ and probably comes from the word shade

(verb)

Shed is also a verb meaning „to cast off“, like when a snake sheds its skin... You can shed non-physical things, like a bad habit

Shed-Coliving logo footer

© 2023 SHED Co-living. All rights reserved. Privacy Policy / T&C / Rules / Details