Co-living space in Riga - Terms of Use | SHED Co-living

T&C in English language

T&C in Lithuanian language

Vietnes www.shedcoliving.com izmantošanas noteikumi 

Stājas spēkā 2023. gada 1. februārī

Rūpīgi izlasiet šos Vietnes www.shedcoliving.com noteikumus (“Noteikumi”), pirms veicat istabas rezervāciju vietnē https://shedcoliving.com/ (“Vietne”), ko pārvalda SAS (UAB) “SHED Vilnius” (reģ. Nr. 306070275, adrese: Rasų g. 9, Viļņa (Vilnius), Lietuva), un SIA “J12” (reģ. Nr. 40203133168, adrese: Jelgavas iela 8, Rīga, Latvija) (“mēs”, “mūs”, “mūsu”), kā arī iepazīstieties ar mūsu privātuma politiku un iekšējās kārtības noteikumiem izmitināšanas kompleksā “SHED Co-living” (“Kārtības noteikumi”) un jebkuru citu rakstveida informāciju, ko sniedzām jums pirms istabas rezervācijas “SHED Co-living” (“Rezervācija”) un Līguma par izmitināšanas pakalpojumu sniegšanu (“Līgums”) noslēgšanas.

Šajos Noteikumos atsauce uz “Lietotāju”, “jūs” un “jūsu” iekļauj pirmo Rezervācijā minēto personu un visas personas, kuru vārdā rezervācija tiek veikta.

Drīkstat veikt Rezervāciju tikai tad, ja piekrītat šiem Noteikumiem un ievērojat tos. Šie Noteikumi attiecas uz visiem apmeklētājiem, lietotājiem un citiem, kuri veic Rezervāciju. Ja pārkāpjat šos Noteikumus, zaudējat tiesības veikt Rezervāciju.

Veicot Rezervāciju, piekrītat ievērot šos Noteikumus. Ja nepiekrītat kādai Noteikumu daļai, nedrīkstat izmantot mūsu pakalpojumus un veikt Rezervāciju.

Mūsu privātuma politikā ir aprakstīts, kā apstrādājam personas datus, kurus sniedzat mums Rezervācijas veikšanas brīdī. Jūs saprotat, ka, izmantojot mūsu pakalpojumus, piekrītat personas datu vākšanai un izmantošanai (kā ir noteikts privātuma politikā).

1. REZERVĒŠANA

 1. Pirms Rezervācijas pieteikuma iesniegšanas un Līguma noslēgšanas Lietotājs apliecina, ka viņš(-a) atbilst turpmāk minētajiem nosacījumiem un ir atbildīgs(-a) par to izpildi Rezervācijas laikā.
  1. Lietotājs ir fiziska persona, kura ir sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu; viņš norāda savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas valsti, e-pasta adresi, tālruņa numuru, pieprasīto uzturēšanās laiku, istabas veidu, uzturēšanās iemeslu, informāciju par to, vai Lietotājs ir “Erasmus”/apmaiņas students vai pilna laika students, kā arī mācību gadu (ja attiecināms).
  2. Lietotājam ir atvērts bankas konts.
  3. Lietotāja rīcībspēja nav ierobežota saskaņā ar tiesas spriedumu.
  4. Lietotājs ir rīcībspējīgs un neatrodas alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko, vai citu apreibinošu vielu ietekmē.
  5. Ja vien Rezervācijas laikā nav norādīts citādi, Lietotājs ir izmitināšanas pakalpojumu patiesais saņēmējs.
 2. Lietotājs rezervē istabu, iesniedzot Vietnē pieejamo Rezervācijas pieteikumu, piekrītot šiem Noteikumiem, kā arī Līgumam, Kārtības noteikumiem un Privātuma politikai.

2. MAKSĀJUMI

 1. Lai pabeigtu Rezervāciju un noslēgtu Līgumu ar mums, jums ir jāveic avansa maksājums, kura apmērs ir norādīts rezervācijas pieteikuma veidlapā. Pēc Rezervācijas pieteikuma iesniegšanas tiksiet novirzīts uz jūsu banku avansa maksājuma veikšanai. Avansa maksājumu var veikt ar bankas pārskaitījumu vai kredītkarti (“Visa”, “Mastercard”). Izmantojam maksājumu pakalpojumu sniedzēju “PaySera” (https://www.paysera.lt/).
 2. Pēc nepieciešamā avansa maksājuma veikšanas tiks automātiski ģenerēts Līgums, kas tiks nosūtīts arī uz e-pasta adresi, kuru norādījāt Rezervācijas procesā.

3. REZERVĀCIJAS ATCELŠANA

 1. Lietotājs var atcelt Rezervāciju pirms avansa maksājuma veikšanas. Šajā gadījumā maksa netiks iekasēta. 
 2. Ja Rezervācija tiek atcelta pēc avansa maksājuma veikšanas, avansa maksājums Lietotājam netiek atmaksāts.
 3. Ārkārtējos apstākļos, iespējams, būs jāatceļ jūsu Rezervācija nepārvaramas varas vai notikuma, ko nevaram ietekmēt, dēļ. Ja tas notiks, informēsim jūs, cik drīz vien iespējams un: i) ja esat jau veicis avansa maksājumu, atmaksāsim to jums; vai ii) ja vēl neesat veicis avansa maksājumu, mums tas nebūs jādara. Diemžēl nevaram segt izdevumus vai zaudējumus, kas jums varētu rasties, ja Rezervācija mums ir jāatceļ nepārvaramas varas apstākļu vai notikuma, kuru nevaram ietekmēt, dēļ. Šī punkta izpratnē nepārvarama vara nozīmē jebkuru notikumu, kuru ar visu pienācīgo rūpību nevarējām paredzēt un novērst un kura dēļ nevaram jums nodrošināt istabu.

4. ATBILDĪBA

 1. Esat pilnībā atbildīgs (finansiāli un citādi) par savām darbībām Vietnē. Garantējat, ka jūsu ievadītā informācija Vietnē saistībā ar jums ir pareiza. Jūs esat atbildīgs, ja ievadītā informācija ir krāpnieciska vai kļūdaina.
 2. Vietnes krāpnieciska izmantošana, kas ir pretrunā šiem Noteikumiem, ir pamats, lai atteiktu Lietotājam piekļuvi mūsu piedāvātajam pakalpojumam vai citām Vietnes funkcijām. Ja pārkāpjat šos Noteikumus, neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kas jums ir radušies šī iemesla dēļ.
 3. Neesam atbildīgi par Vietnes izmantošanu, ja vien jums nav radušies materiāli zaudējumi mūsu tiešo darbību dēļ. Esam atbrīvoti no šajā punktā paredzētās atbildības, ja pierādām, ka nekādā veidā neesam atbildīgi par notikumu, kas ir izraisījis zaudējumus. Nekādā veidā neuzņemamies atbildību par netiešiem zaudējumiem, nepārvaramas varas apstākļiem vai notikumiem, kurus nevaram ietekmēt.

5. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

 1. Visas tiesības uz Vietni (prečzīmes, saturs utt.) pieder mums, un, izmantojot mūsu Vietni, piekrītat to izmantot tikai paredzētajam mērķim un ievērojot šajos Noteikumos izklāstītos nosacījumus.
 2. Mūsu Vietnes oriģinālais saturs, iespējas un funkcijas pieder mums, un tās aizsargā Eiropas un starptautiskie autortiesību, prečzīmju, patentu, komercnoslēpumu un citi intelektuālā īpašuma vai īpašumtiesību tiesību akti. Tātad, pieņemot šos Noteikumus, apņematies nekopēt, nepārveidot, neatvasināt, nepubliskot, publiski neatskaņot, nepārpublicēt mūsu ar autortiesībām aizsargātos materiālus bez mūsu nepārprotamas rakstveida atļaujas.

6. PIEKĻUVES PĀRTRAUKŠANA

 1. Noteikumu pārkāpuma gadījumā mums ir tiesības nekavējoties pārtraukt vai apturēt jūsu piekļuvi mūsu pakalpojumiem bez iepriekšēja brīdinājuma un bez saistībām jebkura iemesla dēļ, tostarp bez ierobežojumiem.
 2. Visi Noteikumos iekļautie nosacījumi, kuriem pēc būtības būtu jāpaliek spēkā arī pēc līguma izbeigšanas, paliek spēkā pēc līguma izbeigšanas, tostarp, bez ierobežojumiem, īpašumtiesību noteikumi, garantijas atrunas, zaudējumu atlīdzināšanas noteikumi un atbildības ierobežojumi.

7. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI

 1. Šos Noteikumus regulē un interpretē saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā atrodas Līguma Objekts, neņemot vērā tiesību kolīzijas normas.
 2. Ja neīstenojam šajos Noteikumos paredzētās tiesības vai nosacījumus, tas netiks uzskatīts par atteikšanos no šīm tiesībām. Ja tiesa kādu šo Noteikumu normu atzīst par spēkā neesošu vai nepiemērojamu, pārējās Noteikumu normas paliek spēkā.

8. GROZĪJUMI

 1. Paturam tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā grozīt vai aizstāt šos Noteikumus. Pieliksim saprātīgas pūles, lai jūs informētu par šiem grozījumiem. Paziņot par grozījumiem var, publicējot tās mūsu Vietnē. Laiku pa laikam pārbaudiet Vietnē ievietotos grozījumus. Turpmāka mūsu pakalpojumu izmantošana pēc grozījumu veikšanas nozīmē, ka piekrītat grozījumiem.

9. SAZINĀTIES AR MUMS

 1. Ja jums ir jautājumi par šiem Noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu [email protected] vai [email protected].

Vietnes izmantošanas noteikumi tiks sagatavoti lietuviešu, latviešu un angļu valodā. Neatbilstību gadījumā noteicošā ir Objekta, uz kuru attiecas Izmantošanas noteikumi, atrašanās vietas valsts valoda.

*Izmitināšanas kompleksā “SHED Co-living” ir 1) studentu ēka “SHED Vilnius”, kas atrodas Santaros g. 3, Viļņā, Lietuvā, ko pārvalda SAS “SHED Vilnius”, uzņēmuma reģ. Nr. 306070275, e-pasts: [email protected], tālr.: +370 657 88805; 2) studentu ēka “SHED Riga”, kas atrodas Jelgavas ielā 8/12, Rīgā, Latvijā, ko pārvalda SIA “J12”, uzņēmuma reģ. Nr. 40203133168, e-pasts: [email protected], tālr.: +371 29551154.

(noun)

The small, simple building in your yard where you keep tools or gardening equipment. Shed means „hut,“ and probably comes from the word shade

(verb)

Shed is also a verb meaning „to cast off“, like when a snake sheds its skin... You can shed non-physical things, like a bad habit

Shed-Coliving logo footer

© 2023 SHED Co-living. All rights reserved. Privacy Policy / T&C / Rules / Details